Spring naar inhoud

Burgemeester Martine Fournier reageerde tijdens de gemeenteraad op de kritiek die ze van de oppositie kreeg over de beleidsnota en de zelfevaluatie van de doelstellingen.

"We zijn wel tevreden over wat we bereikt hebben", zegt burgemeester Martine Fournier (CD&V). "Het is een goed en transparant werkdocument. 100 concrete acties, helemaal niet algemeen. We hebben inderdaad een aantal projecten begraven, zoals het maken van de brandweerkazerne aan het Leopoldsplein. Er zijn ook nieuwe dossiers die terug opgestart zijn. Park Ter walle, het OC in Lauwe bijvoorbeeld.

"Investeren in stenen betekent net dat we ook investeren in mensen. Sommige van de 100 punten zijn heel concreet en kunnen afgevinkt worden, andere zijn lopend. Zoals veiligheid en huisvesting. Die zullen nooit 100% af zijn."

Bron: KW online

Share Button

Tijdens de recente gemeenteraad in Menen nam oppositieraadslid Angelique Declercq (Sp.A) de zelfevaluatie van het stadsbestuur over de 100 beleidsdoelstellingen op de korrel.

Angelique Declercq:
“Hoewel de burgemeester vindt dat de coalitie de voorbije 5 jaar schitterend werk heeft geleverd, zijn wij als fractie toch een andere mening toegedaan.

Voor de modale Menenaar was de deze beleidsperiode en zeker het begin ervan allesbehalve rozengeur en maneschijn.

Tijdens het eerste jaar werd er hoofdzakelijk werk gemaakt van het ontmantelen van realisaties, of begraven van op stapel staande projecten uit de vorige legislatuur. Besparingen die hoofdzakelijk vielen in de sector jeugd, cultuur en welzijn. Van het schrappen van –gesubsidieerde- projecten tot het afschaffen van tussenkomsten voor kansengroepen en het optrekken van prijzen voor dienstverlening.

Wonder boven wonder werd het geweer eind 2014 van schouder gewisseld. De stad kon weer gaan investeren, echter wel vooral in stenen en niet in mensen, maar tegen 18 zou iedereen de snoeiharde politiek toch wel vergeten zijn.

Vorige week was er voor de tweede keer een goed nieuws show met de realisaties van de ambitienota. Het 100 puntenplan waarvan sp.a-Groen bij het begin van de legislatuur zei dat het een allesbehalve ambitieuze nota was, werd bewierookt… Iets afschaffen en dan afvinken bij “optimalisatie” en jezelf op de borst kloppen…, regelgeving van de hogere overheid volgen en dat noteren als realisatie…. Waren de opmerkingen die we toen maakten.

Na 2 jaar waren reeds 90% van de doelstellingen gerealiseerd. Achteraf moest de burgemeester echter toegeven dat dit niet allemaal even hard klopte. Wij onderzochten een aantal doelstellingen en de burgemeester moest schoorvoetend toegeven dat er toch wel een en ander rooskleuriger werd voorgesteld dan het in realiteit was. Een doelstelling realiseren kon voor sommige dingen al met één vergadering.

We zijn ondertussen drie jaar verder, en hopelijk ook drie jaar wijzer. Graag zouden wij als gemeenteraad vernemen hoe het stadsbestuur aan deze realisaties komt, wat zijn de indicatoren die er achter schuilen? Hoe komt men aan die 95%? En vooral wie of wat bepaalt of een doelstelling gerealiseerd is?”

Share Button

In een persbericht gaf burgemeester Martine Fournier (CD&V) aan dat de huidige coalitie (CD&V, N-VA en Open VLD) 95% van de beleidsdoelstellingen heeft bereikt of opgestart.

Menenkiest2018 sprokkelt de komende week reacties bij de verschillende partijen over deze zelfevaluatie. We starten bij oppositiepartij Groen.

Menenkiest2018: Hoe reageert oppositiepartij Groen op deze zelfevaluatie door het stadsbestuur?

Philippe Mingels: “Deze coalitie heeft vrijwel meteen na haar aanstelling in 2013 een ambitienota met 100 doelstellingen aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Verleden week - een jaar voor de lokale verkiezingen van 2018 - heeft ze zichzelf geëvalueerd en met een stalinistische score bedacht. 95 % behalen op 100. Het is niet aan iedereen gegeven om zo ongecompliceerd in het politieke leven te staan.
Het is trouwens niet de eerste keer dat deze coalitie zichzelf ontdoet van elke vorm van zelfkritiek en zelfverzekerd of arrogant - aan u de keuze - op de borst klopt. Twee jaar geleden pakte dit stadsbestuur al uit met een eerste uiterst bedenkelijke evaluatie van haar eigen beleid. Ze klokte toen al af op 90 %.
Ik kan alleen vaststellen dat deze meerderheid weinig heeft geluisterd naar de terechte opmerkingen, die we ter gelegenheid van de voorstelling van de ambitienota en de eerste zelfevaluatie hebben overgemaakt. Daarom is het belangrijk om ze nog eens mee te geven. Ofwel scheelt er iets aan de doelstellingen, die in 2013 voorop gesteld werden. Ofwel is de zelfevaluatie op een bedenkelijke manier gebeurd?”

Menenkiest2018: Wat is de kritiek van Groen dan concreet?

Philippe Mingels: “Voor deze analyse ga ik niet in op de manier waarop de huidige meerderheid in het begin van deze legislatuur, verschillende vroegere realisaties en projecten die in de pipeline zaten, heeft afgevoerd of begraven. Die besparingsoperaties zijn in hoofdzaak in de domeinen jeugd, cultuur en welzijn gevallen. Ze hadden zelfs niet de bedoeling te besparen, maar eerder om het besparingsargument kunstmatig aan te dikken. Om daarna met eigen bleke versies van wat voorafging de Menenaars te overtuigen van hun beste bedoelingen. “Zomer” werd “Salto” en soortgelijke oefeningen. Het is bijvoorbeeld onmogelijk - zelf voor de aandachtige lezer of een politiek geoefend oog - om het schrappen van gesubsidieerde projecten en de tussenkomsten voor kansengroepen of het optrekken van de prijzen voor de dienstverlening te associeren met één of meerdere doelstellingen uit de ambitienota. Die concrete maatregelen werden immers niet nominatief aangegeven in de 100 doelstellingen. Er zijn eigenlijk bijzonder weinig doelstellingen die voldoende concreet geformuleerd zijn.”

“Die vaststelling brengt ons eigenlijk meteen naar de fundamenten van onze kritiek ten aanzien van de 100 doelstellingen en de recente evaluatie. Doelstellingen worden geacht eenduidig en meetbaar te zijn. Het moet duidelijk zijn dat gebrekkig geformuleerde doelstellingen alleen maar aanleiding geven tot een even bedenkelijke evaluatie en geen enkele garantie bieden voor een correcte bijsturing. De meest bekende methode om doelstellingen correct te formuleren is de zogenaamde SMART-methode, waarbij het letterwoord staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Die techniek wordt onderwezen in de meeste Vlaamse hogescholen. Maar dat niveau is blijkbaar te hoog gegrepen voor deze meerderheid.”

Menenkiest2018: Groen heeft dus vooral kritiek over de wijze waarop de beleidsdoelstellingen bij aanvang van de legislatuur werden geformuleerd?

Philippe Mingels: “De bijzonder gebrekkige manier waarop de 100 doelstellingen zijn geformuleerd zorgen er in elk geval voor dat het de uitvoerder feitelijk ontbreekt aan concrete handvatten om ermee aan de slag te gaan. Aansluitend ontbreekt het deze meerderheid ook aan afdoende middelen om een effectieve evaluatie op te zetten. Duidelijkheid scheppen voor de burger … dat zou een eerste belangrijk uitgangspunt moeten zijn voor een nieuwe meerderheid. Maar dat is duidelijk en jammer genoeg nooit de ambitie van deze meerderheid geweest. Bovendien getuigen verschillende doelstellingen uit de voorliggende ambitienota eigenlijk eerder van een bijzonder gebrek aan ambitie. Of hoe moet het gieten van regelgeving van de hogere overheid in een doelstelling om ze vervolgens te kunnen omschrijven als een realisatie, anders worden geïnterpreteerd? “

“Als uitsmijter wens ik te refereren naar doelstelling 100 van de ambitienota. De manier waarop de coalitie met deze doelstelling is omgegaan bewijst haar onvermogen om (1) correcte doelstellingen te formuleren en (2) ze correct te evalueren. Het feit dat bv de optie “mislukt” tijdens een evaluatie helemaal niet bestaat, duidt mijn inziens op een zeer eenzijdige benadering van het begrip. Doelstelling 100 is in de doorlichting na 5 jaar blank gelaten omdat ze er volgens deze meerderheid er blijkbaar niet meer toe doet. Ik vertaal… de mening van de burger telt eigenlijk niet. Ik vind deze quotering bijzonder vreemd want voor zover ik weet heeft deze coalitie altijd aangegeven dat ze de mening van de Menenaars zeer belangrijk vindt. Deze coalitie heeft wel degelijk 800 brieven verstuurd naar evenveel inwoners, met de uitdrukkelijke vraag deel te nemen aan een tevredenheidsmeting. Ik ben er ook zeker van dat een deel van de aangeschrevenen op die enquete heeft gereageerd.”

“Refererend naar voorgaande kritiek op de gebrekkige formulering van de doelstellingen is nergens aangegeven dat het om een kwaliteitsvolle wetenschappelijk onderbouwde bevraging moest gaan. Het feit dat ik de methodiek ter zitting als volslagen onzin heb ontmaskerd en dat het voor iedereen overduidelijk was dat het resultaat compleet onbruikbaar zou zijn, doet dus eigenlijk niks ter zake. Mijn inziens is de doelstelling “Er komt een tevredenheidsonderzoek bij onze inwoners over onze diensten en activiteiten” wel degelijk bereikt. Dat de deelnemers nooit een formeel bericht mogen ontvangen dat de methodiek achter de enquete een compleet fiasco was en dat de resultaten bijgevolg onbruikbaar waren, bevestigt alleen maar die stelling. Deze meerderheid doet zich dus eigenlijk bij deze tekort. Ze had moeten afklokken op 96%. De vrees dat ze daarmee publiekelijk haar eigen ambitienota naar de prullenbak zou hebben verwezen, stond een nog hogere score blijkbaar in de weg.”

Menenkiest2018: Groen uit zich zeer kritisch over het beleid. Werd er volgens jou dan te weinig rekening gehouden met de oppositie de voorbije 5 jaar?

Philippe Mingels: “Groen Menen is van meet af aan de motor geweest achter de kritisch-constructieve weg, die het kartel sp.a -Groen sinds januari 2013 heeft gekozen. Ons inhoudelijk aandeel in de oppositie kan door niemand worden genegeerd. Ik heb doorheen deze legislatuur voortdurend vragen gesteld en ideeën meegegeven, die ons inziens een belangrijke bijdrage zouden leveren aan het welzijn van de Menenaar en de leefbaarheid en het imago van de stad. Het ging dikwijls om zeer eenvoudige zaken, die niet noodzakelijk grote kosten of investeringen vereisten. Verschillende van die ideeën zijn opgepikt. Andere werden straal genegeerd omdat ze niet compatibel waren met het DNA van deze coalitie. En hoewel dat laatste bijzonder jammer is voor de Menenaar, voor de leefbaarheid en voor het imago van onze stad, ben ik geneigd om die houding enigszins te begrijpen. Deze meerderheid is gevormd rond een idee dat duidelijk niet dat van Groen Menen is. Het is volgend jaar aan de kiezer om te bepalen of deze coalitie nog kan doorgaan. Meer nog… of de visie van Groen Menen er eigenlijk toe doet!

Groen Menen heeft de neiging om collega- politici, politieke formaties of een coalitie niet louter te evalueren op basis van de uitvoering van het eigen grote gelijk maar minstens voor de helft van de punten te quoteren op de manier waarop hij of zij voldoende openheid heeft getoond om interessanten voorstellen van een ander - in deze de oppositie - mee te nemen en uit te voeren. Gezien ik in de voorbije 5 jaar vrij veel mondelinge vragen heb gesteld en suggesties tot verbetering heb gegeven, heb ik zelf actief bijgedragen tot de mogelijkheid tot een beter resultaat voor deze meerderheid. Gezien ik ook zeer regelmatig de uitspraak “we zullen dit meenemen” heb mogen aanhoren, ben ik vooral benieuwd naar wat deze coalitie er alsnog mee zal doen in het laatste jaar van deze legislatuur.”

Share Button

“Aan het begin van de legislatuur stelden we met onze meerderheid een ambitieuze beleidsnota op. Die moest richting geven aan ons beleid. Concreet bevatte die 100 doelstellingen, ingedeeld volgens thema. Om ons eigen beleid én onze beleidsdoelen op te kunnen volgen, maken we regelmatig een evaluatie van onze ambitienota. Het is gepast om daar nu – 1 jaar voor het einde van deze lopende bestuursperiode – even bij stil te staan”, zegt burgemeester Martine Fournier.

100 beleidsdoelen stellen bij de start van een bestuursperiode is een zeer ambitieuze uitdaging én tegelijk een meetbaar engagement. Het laat toe om regelmatig aan te stippen wat wel en niet (én vooral waarom niet) is gerealiseerd.

“Met nog 1 jaar voor de boeg merken we dat we al 95% van die doelstellingen hebben afgewerkt en/of opgestart. In functie van bepaalde factoren zoals prioriteit, haalbaarheid, financiering, uitvoeringstermijn… zijn bepaalde zaken vroeger af dan andere of lopen bepaalde doelstellingen permanent door. Neem nu veiligheid: hier is bijvoorbeeld de toepassing van een GAS-reglement of het voeren van preventiecampagnes nooit af. Op dergelijke topics zetten wij dagelijks gedurende 6 jaar vol in. Andere doelstellingen bleken in de loop van de legislatuur dan weer niet meer aan de orde. Zo bleek uit een bevraging bij verenigingen dat er niet echt interesse was voor een win-winbeurs. Als bestuursploeg moet je ook durven bijsturen en niet zomaar iets uitvoeren, omdat het ergens in een nota staat”, verduidelijkt burgemeester Fournier.

De beleidsploeg focuste zich de voorbije 5 jaar op het realiseren van deze 100 beleidsdoelen. Ze boden een leidraad, een houvast doorheen de beleidsvoering. Binnen een strikt financieel kader – de financiële meerjarenplanning – kan deze meerderheid tevreden terugblikken op wat gepresteerd werd.

“We vallen in herhaling als wij bij beleidsevaluatie telkens de zware besparingsoefening die we in het begin van de legislatuur maakten, vermelden. Maar het is wel daardoor dat we op korte termijn niet alleen de stadsfinanciën op orde brachten: we putten er ook investeringsruimte uit voor bovenvermelde realisaties. In het laatste jaar proberen we nog af te werken wat lopende is én gaan we projecten die in voorbereiding zijn nog opstarten. Ik denk aan het OC Lauwe, de site Bramier… Dat allemaal binnen de financiële krijtlijnen van het meerjarenplan, zodat ook de volgende bestuursploeg met een gezonde financiële huishouding van start kan gaan”, besluit burgemeester Fournier.

Bron: persbericht Martine Fournier

Share Button

In 2018 zal de partij NIEUW niet meer opkomen in Menen.

In 2012 behaalde NIEUW 5,3 % van de stemmen en sleepte het één zetel in de wacht. Alain Dumont werd verkozen, maar besloot niet te zetelen. Hij werd opgevolgd door Virginie Breye.

Aan de redactie van Menenkiest2018 liet Virginie Breye weten dat de partij NIEUW niet meer zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Virginie Breye zelf heeft wel de ambitie om persoonlijk terug deel te nemen aan de verkiezingen. Voorlopig is echter nog onduidelijk voor welke partij ze zou opkomen in 2018.

Share Button

In Menen komt er geen verlengstuk aan het huidig bondgenootschap tussen Sp.A en Groen. Enkele weken geleden beslisten beide partijen in 2018 niet meer als kartel naar de kiezer te trekken. Grootste struikelblok bleek uiteindelijk de keuze van de lijsttrekker te zijn.

Aan de linkerzijde komt er met PVDA een politieke speler bij in Menen. Van Open Stad zal er wellicht geen sprake meer zijn.

Groen: “Geen garanties voor een sterker kartel”

“Er komt dus geen nieuw kartel voor de bestuursperiode 2018-2024. Daarvoor liggen de ideeën over een nieuwe samenwerking en de noodzakelijke strategische aanpak té ver uiteen. Een kartel moet, ons inzien, in staat zijn om zichzelf als een krachtige, geloofwaardige en evenwichtige formatie aan de bevolking te presenteren”, zegt Philippe Mingels (gemeenteraadslid Groen)

“Wanneer er onvoldoende meerwaarde gerealiseerd kan worden heeft een kartel tussen twee partijen weinig zin. We hebben de huidige samenwerking op regelmatige basis geëvalueerd. We hebben ook regelmatig voorstellen tot verbetering geformuleerd. Tijdens de loop van het “overleg kregen we desondanks onvoldoende garanties voor een sterker kartel.”

“We zijn ervan overtuigd dat Menen onze sociaal-ecologische benadering bijzonder goed kan gebruiken. Daarom zullen we die, met een eigen lijst, een eigen strategie en een eigen programma, aan de kiezer presenteren. Dat wordt hard werken in de volgende maanden, maar we hebben er vertrouwen in. Dat we gemotiveerd zijn om ook in de toekomst het algemeen belang consequent te blijven dienen.... dat heeft Philippe Mingels, doorheen de huidige legislatuur, intussen meer dan voldoende bewezen”, zegt voorzitter Geert Puype.

“We wensen meteen duidelijk mee te geven dat deze beslissing geenszins betekent dat Groen zich terugtrekt uit het huidig kartel. Die samenwerking blijft - wat ons betreft - duren tot het einde van de huidige legislatuur”, besluit Philippe Mingels.

Sp.A: “De vernieuwing en verbreding binnen de partij wordt verder gezet.”

Enkele dagen na het persbericht van Groen, verzamelde Sp.a de lokale pers.

Voorzitter Herman Ponnet: “Sinds de vernieuwing en verbreding die binnen sp.a werd opgestart in 2010 kregen heel wat nieuwkomers de kans om zich te ontplooien en te engageren. Dit vertaalt zich in de wijze waarop de lijst zal worden samengesteld. Om duidelijk te maken dat we volop de kaart trekken van deze vernieuwing en verbreding geven we vandaag de top drie van onze lijst al vrij.

“Patrick Roose zal de lijst trekken. De algemene ledenvergadering gaf hiervoor eerder haar volle goedkeuring zoals onze interne partijwerking het vereist. Angelique Declercq, fractieleider in de gemeenteraad, en Jelle Janssens, ondervoorzitter, zullen plaats 2 en 3 innemen. Een sterk trio dat in een later stadium zal geflankeerd worden door ervaren mandatarissen en nieuwe mensen die de vernieuwing verder vorm zullen geven, in de vorm van een sterke lijst om naar de kiezer mee te trekken”, gaat Herman Ponnet verder.

“Als politieke partij willen we de toekomst vorm geven. Daarom richten we onze blik niet louter op vandaag, maar vooral op morgen. Daarin maken wij het onderscheid. We willen niet dat de waan van de dag de focus wordt van het beleid, maar wel het langetermijnperspectief. Het is met het projectmatig werken naar een duidelijke visie toe dat duurzame resultaten kunnen bereikt worden. Maar dit doen we niet alleen. Onze slogan maakt duidelijk dat we een appel doen op onze mede-inwoners. Dat we samen met hen de toekomst willen vormgeven. We pleiten voor participatieve trajecten en inspraak en zijn niet te beroerd om regelmatig huisbezoeken te doen en inspraakmomenten met de inwoners te organiseren. sp.a is de enige partij in Menen die sinds 2014 regelmatig huisbezoeken organiseert”, zegt Patrick Roose.

“Samen willen we dus morgen maken omdat we ervan overtuigd zijn dat éénieder een nuttige bijdrage kan en moet leveren aan het welzijn in onze stad. De stad moet bestuurd worden voor iedereen, niet voor de enkelingen. Wij geloven niet in de “There-Is-No-Alternative”-ideologie die ons wil doen geloven dat onze toekomst minder rooskleurig moet zijn voor onze kinderen en bijgevolg leidt tot een besparings- en afbraakpolitiek. Integendeel, we moeten investeren in de toekomst, in onze kinderen en in onze inwoners”, aldus Jelle Janssens.

De Sp.a wil voor de komende beleidsperiode inzetten op drie speerpunten: sociaal beleid, veiligheid en mobiliteit.

Peter Degand: “PVDA komt zeker op in Menen”

In een korte reactie aan de redactie van ‘Menen kiest 2018’ liet Peter Degand weten dat ook PVDA zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Menen en dat eind november de lijsttrekker zal bekendgemaakt worden.

Het ziet er naar uit dat oppositiepartij Open Stad ontbonden wordt en een aantal personen zoals Mieke Vandriessche (voorzitter) en Rudy Nuytten (huidig gemeenteraadslid) op de lijst van PVDA zullen staan in oktober 2018.

Share Button