Spring naar inhoud

De oppositie verliet de gemeenteraadszaal bij de stemming over de site Rito. Schepen Tom Vlaeminck vroeg de goedkeuring om een samenwerking op te starten tussen de stad en het GO! gemeenschapsonderwijs, zodat er in samenwerking met Leiedal een inrichtingsplan kan opgemaakt worden. Het gaat om een bedrag van 23.000 euro. Sp.A/Groen, Open Stad en Nieuw verlieten de raadszaal. Volgens Angelique Declercq (Sp.A/Groen) is het dossier onvolledig en zou het beter zijn dat ook de eigenaars van Lagoa bij het project betrokken worden. Volgens Karl Debuck (Open Stad) verdient dit dossier meer dan een snelle beslissing van 10 minuten, zeker omdat het dossier al 12 jaar oud is.

Berenice Bogaert (CD&V) kaartte het druk en zwaar verkeer aan ter hoogte van de gemeentelijke basisschool Barthel aan. Schepen Dirk Vanholme benadrukte dat het verleggen van het zebrapad een gewestbevoegdheid is. Burgemeester Martine Fournier (CD&V) is zich bewust van het zware verkeer en zal samen met de politie nagaan om de controles gerichter te laten uitvoeren.

De gemeenteraad keurde maandagavond het nieuw subsidiereglement en gewijzigde statuten voor de ouderenadviesraad goed. Vanaf heden kunnen ook onafhankelijke leden toetreden tot de adviesraad.

Er werd op de gemeenteraad ook gedebatteerd over het intergemeentelijk dossier ‘kwalitatief wonen’. Karl Debuck is van mening dat het huidige stadsbestuur weinig gedaan heeft op het gebied van woonverbetering. Schepen Tom Vlaeminck was het daarmee niet eens en verwees onder meer nar de aanstelling van een technische medewerker die controles uitvoert, technische controles en premies die worden toegepast.

Gemeenteraadslid Rudy Nuytten vroeg zich af wanneer er een constructieve oplossing komt voor het kruispunt Schonekeer- en Spoorwegstraat in Lauwe. Schepen Dirk Vanholme (N-VA) reageerde dat de signalisatie ondertussen werd aangepast. Er komen ledlampjes op de nieuwe zebrapaden en ribmarkering.

Share Button

Sofie Pringels (Sp.A) bevestigde aan de redactie van Menenkiest2018.be dat ze in oktober 2018 niet meer zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In 2012 behaalde Sofie Pringels 473 voorkeurstemmen en geraakte als 1ste opvolger in de gemeenteraad.

Sofie Pringels ontkent dat er sprake zou zijn van een overstap naar de huidige kartelpartner Groen. Sp.A en Groen trekken in oktober met een afzonderlijke lijst naar de kiezer.

Share Button

Via de sociale media beweert Jean-Marie Lambrecht, voorzitter van de socialistische seniorenvereniging S-Plus in Menen, dat Marleen Becarren ten onrechte deel zou uitmaken van de OCMW-raad, namens Open VLD, omdat zij haar diensten als zelfstandige kapster verleent aan het OCMW-rustoord Sint-Gerardus te Lauwe.

Open VLD Menen betreurt dat deze erg persoonlijke aanval op Marleen gelanceerd wordt méér dan vijf jaar na aanvang van haar mandaat, op het ogenblik dat de legislatuur stilaan naar zijn einde loopt. Uiteraard hebben de Stads- en de OCMW-secretaris bij de eedaflegging in januari 2013 vooraf, voor alle raadsleden in de nieuwe gemeenteraad en OCMW-raad de eed hebben afgelegd, grondig alle verkiesbaarheidsvereisten en onverenigbaarheden onderzocht. Marleen is geen personeelslid van het OCMW, wat een beletsel zou vormen om in de Raad te kunnen zetelen, maar is verbonden door een zelfstandige dienstenovereenkomst die afgesloten werd vele jaren voor haar aanstelling tot OCMW-raadslid. Zij heeft dus geen voordeel bekomen tijdens of dank zij haar mandaat, en werkt aan identiek dezelfde voorwaarden als de andere kapsters in de OCMW-woonzorgcentra van de stad.

Bovendien heeft nog nooit iemand een opmerking gemaakt hierover, ook niet de oppositiepartijen.

Open VLD hoopt dat, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, een sfeer van sereniteit bewaard wordt, waarin geen plaats is voor lage persoonlijke aanvallen, maar het debat louter en alleen over de inhoud van het beleid wordt gevoerd, met respect voor ieders overtuiging. De partij rekent er op dat de discussie hiermee gesloten is, en verdere berichten achterwege gelaten worden.

Bron: persbericht Open VLD

Share Button

“De afgelopen tijd merken we dat lokale besturen van andere steden en gemeenten én zelfs centrumsteden actief mensen in onze stad huisvesten. Het gaat vaak over kwetsbare mensen die mogelijks in huurwoningen terecht komen die onvoldoende kwaliteit bieden. Daarom sturen wij nu een brief naar die steden en gemeenten met de uitdrukkelijke vraag voortaan eerst onze diensten te raadplegen alvorens de mensen zomaar de eerste de beste huurwoning te laten betrekken”, zegt een bezorgde schepen van Wonen Tom Vlaeminck.

Op 1 oktober 2016 werd in Menen, in het kader van het dossier Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) ‘Kwalitatief wonen in de Grensstreek’ Mesen, Wervik en Menen, een praktische werkgroep Wonen opgericht. Die multidisciplinaire werkgroep bestaat uit meerdere actoren zoals het OCMW, de stad Menen, het CAW, de renovatiecoach en de Woonclub. De werkgroep Wonen ontstond vanuit de vaststelling dat er nood was aan een structurele inbedding van zo’n werkgroep waar concrete dossiers en actuele (woon)beleidsitems besproken worden.

Schepen Vlaeminck:
“Binnen deze werkgroep stelden wij een grote toestroom van nieuwe inwoners vast vanuit andere steden en gemeenten. Het gaat om kwetsbare mensen die samen met het lokale bestuur uit de gemeente waar ze verblijven op zoek zijn naar een woning in Menen. Meestal worden wij niet gecontacteerd en kunnen wij bijgevolg niet voldoende informeren over de kwaliteit van de huurwoning die zij op het oog hebben. Het gevolg is dat er voor die mensen lukraak woningen worden gehuurd in Menen. En laat net dat nu één van onze belangrijke betrachtingen zijn: zo goed en zo vaak mogelijk waken over èn de bezettingsnorm èn de kwaliteit van huurwoningen.”

Vandaar dat vanuit de werkgroep Wonen (namens de stad en het OCMW Menen) een suggestiebrief werd verstuurd naar 150 besturen (gemeenten en OCMW’s) van andere steden en gemeenten met een warme oproep steeds vooraf contact op te nemen met de medewerkers van de stad en het OCMW Menen.

“Samen kunnen we er zo voor zorgen dat kwetsbare gezinnen voldoende geïnformeerd worden over de kwaliteit van de woning die ze willen huren. We moeten absoluut vermijden dat huurders terecht komen in woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten en die te klein zijn. Dit is een verantwoordelijkheid van alle betrokken openbare besturen. Daarom dat samenwerking en overleg hier van levensbelang is”, onderstreept OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke het belang van dit schrijven.

Share Button

Raadslid Philippe Mingels (Groen) reageerde op z’n facebookpagina op de verslaggeving van het schepencollege over het voorstel om stemlokalen in woonzorgcentra te plaatsen:

“Vandaag de notulen van de 4 schepencolleges van januari 2018 ontvangen. Niets te vroeg. Van wat ik lees op datum van 29 januari 2018 krijg ik een opstoot van plaatsvervangende schaamte en acute diarree: "18. Stemlokalen in woonzorgcentra Besluit : Niet op ingaan (praktische overwegingen – gebrek aan meerwaarde – gelet op de nabijheid van de bestaande stemlokalen bij de WZC’s - de zorgbehoevendheid stijgt in de WZC’s)".

Wat door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten aangemoedigd wordt; wat in andere steden en gemeentes dikwijls al jaren met enthousiasme wordt opgepikt en toegepast; wat een unanieme vraag was van de Menense Ouderenadviesraad;... In Menen zien ze dat weer anders. En als ge dan die argumenten beschouwd. Gebrek aan meerwaarde! Hoe komen ze er bij. Gebrek aan inzicht en voluntarisme!! Om te huilen!”

Share Button