Spring naar inhoud

Dossier jeugdlokalen MenenLeden van Scouts JFK Menen, Chiro Pendoener Rekkem, KSA Grenswake Menen, Chiro Oskaarke Lauwe en Chiro Mjinde hielden op de gemeenteraad van Menen een ludieke actie en eisen een oplossing voor de problematiek van de jeugdlokalen in Menen.

De redactie van Menenkiest2018.be kon het dossier van de jeugdraad - dat bezorgd werd aan alle gemeenteraadsleden - inkijken.

Lees hieronder de integrale versie van het dossier:
Dossier jeugdlokalen Menen

De komende weken polsen we naar een reactie/standpunt bij de verschillende politieke partijen in Menen.

Share Button

Raadslid Philippe Mingels (Sp.A/Groen) stelde op de gemeenteraad van Menen nogmaals de vraag of Menen bereid is om in de Statiegeldalliantie te stappen.

Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) verklaarde dat het schepencollege beslist heeft om niet in te stappen. Er wordt volgens haar al veel drank over de grens aangekocht, een nog duurdere fles zou nog meer mensen richting Frankrijk sturen. Daarnaast zal volgens Syssauw heel wat materiaal dat van over de grens komt, niet kunnen aangeboden worden voor teruggave en daarmee is de problematiek van het zwerfvuil niet opgelost. De PMD-zak is voor het stadsbestuur van Menen een betere oplossing.

Share Button

De gemeenteraad van Menen ging maandagavond van start met een ludieke actie van enkele jeugdbewegingen. De jongeren vragen meer middelen voor het onderhoud en nieuwbouw voor hun lokalen.

Gemeenteraadslid Tommy Porte (Open VLD) vroeg of er garanties kunnen gegeven worden voor de bouw van jeugdlokalen. Volgens Kasper Vandecasteele (Sp.A/Groen) zullen de komende 6 jaar voor ruim € 950.000 subsidies nodig zijn. Vandecasteele verwees naar de huidige staat van de jeugdlokalen die vaak te klein en niet brandveilig zijn. Volgens hem kunnen er andere verenigingen ook gebruik maken van de nieuwe lokalen.

Schepen Griet Vanryckeghem (N-VA) verwees naar de recente investeringen met o.a. de bouw van Park ter Walle. Voor de aanpak van de jeugdlokalen wordt er 50.000 euro jaarlijks vrijgemaakt en werd in het verleden al beslist over 150.000 euro extra.In april zal er meer duidelijk worden over de impuls die bij de begroting van vorig jaar werd gegeven. Het zijn volgens de schepen de jeugdverenigingen die moeten akkoord gaan.

Burgemeester Martine Fournier reageerde op haar facebookpagina dat het verzoek van de jeugd binnenkort zal besproken worden op het schepencollege.

Share Button

Op de gemeenteraad van Menen stelde OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) het OCMW-budget 2018 alsook de bijgestuurde meerjarenplanning 2014-2020 voor.

“Met dit meerjarenplan wordt aangetoond dat er verder heel spaarzaam zal moeten omgesprongen worden met de middelen.
De forse stijging van het aantal leefloners (en dus ook een fors hoger bedrag leefloon dat niet gerecupereerd wordt) en een grote aantal erkende vluchtelingen veroorzaken een grote druk om de sociale dienst. Er zijn ook de stijgende inspanningen die nodig zijn om nog meer mensen te activeren. De wachtlijsten in de budgetzorg en budgetbegeleiding werden weggewerkt en ook deze groep mensen die hulp nodig heeft om uit te schulden te geraken of te blijven is toegenomen.

Niettegenstaande het extra werk en de extra kost door de stijging van de leeflonen slaagt het OCMW er in om dit te doen binnen de marges van de afgesproken stadstoelagen. In de voorbije bestuursperiode is bovendien nog eens ca 4 miljoen € extra teruggestort aan de stad bovenop de besparingen die voordien waren afgesproken”, aldus Renaat Vandenbulcke.

Op de de vraag van oppositieraadsleden Rudy Nuytten (Open Stad) en Virginie Breye (Nieuw) hoe het komt dat het aantal leefloners gestegen is, antwoordde Renaat Vandenbulcke dat de historische context van Menen hier een rol speelt, alsook de specifieke huisvesting. De leefloners komen voort uit het overheidsbeleid dat meer mensen van het RIZIV naar het OCMW stuurt.

Angelique Declercq (Sp.A/Groen) verwees naar een recente studie waaruit blijkt dat het wooonrzorgcentrum Andante het duurste is van West-Vlaanderen. Ze was positief over de uitbreiding van de sociale dienst. OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke reageerde door te stellen dat hij het debat over de ligdagprijzen niet meer wenst aan te gaan. Hij noemde de aanpak van de OCMW-raad rechtvaardig, omdat er premies worden toegekend aan de mensen die het nodig hebben.

Share Button

Huidig OCMW-raadslid en de lijsttrekker voor Sp.A Menen Patrick Roose klaagt zijn in zijn recente blog opnieuw over de prijsstijging van de woonzorgcentra.

Patrick Roose: “Nieuwe statistiek en Menen herbergt opnieuw het duurste OCMW woonzorgcentrum van gans West-Vlaanderen.
Waar de krant De Morgen meldt dat de prijzen met 30% stegen in 25 jaar tijd, kennen we in Menen een stijging van 35% in 4 jaar tijd ! Een politieke keuze van het Meens stadsbestuur van CD&V, N-VA + VLD om niet langer solidair te willen zijn met haar rusthuisbewoners”.

Share Button

Menenkiest2018 vroeg ook een reactie aan oppositiepartij Sp.A over het prioriteitenlijstje dat Unizo de lokale politieke partijen bezorgde. Lijsttrekker Patrick Roose reageert en reikt de hand naar Unizo.

"Onze sp.a-afdeling nam kennis van de Unizo-nota die kritisch is voor het gevoerde stadsbeleid van afgelopen 5 jaar. Het is duidelijk dat de ondernemers, net zoals ons, vaststellen dat Menen helemaal niet bruisender werd zoals de huidige bewindsploeg nochtans vooropstelde in haar ambitienota.

Onze kritieken in de gemeenteraad op de ontbrekende communicatie vanuit het stadhuis voor en tijdens wegenwerken en het gevoerde parkeerbeleid vinden we bijna letterlijk terug in de Unizo nota. Tijdens het praatcafé Mobiliteit die sp.a recent organiseerde in Menen en waar we onder andere Kortrijks schepen van Mobiliteit Axel Weydts van sp.a aan het woord lieten, werden identieke voorstellen gelanceerd die we vandaag lezen in het memorandum van Unizo. Het charmeert ons vast te stellen dat een organisatie als Unizo op deze manier bijna oproept om zeker de socialisten in Menen opnieuw in het stadsbestuur op te nemen om voor het mobiliteits- en parkeervraagstuk in onze stad een passend antwoord te bieden.

Een tweede punt van kritiek in het memorandum betreft de dienst lokale economie die – met alle respect voor de inspanningen van betrokken ambtenaar - jammer genoeg niet als adviescentrum voor startende ondernemers functioneert maar eerder als een eventbureau. Neen, wij aanvaarden evenmin de gelatenheid van het huidig schepencollege waarbij de stijgende verloedering en leegstand in onze stad als “niet oplosbaar” wordt afgewimpeld. Een sterk lokaal economisch beleid investeert in haar publieke ruimte en inwoners en trekt vernieuwingen op gang.

De tijd dat het stadhuis beslist en de rest moet berusten, mag voor ons definitief stoppen. Participatie van alle inwoners is voor sp.a absoluut noodzakelijk en we omarmen dan ook met veel enthousiasme de uitgestoken hand van Unizo om ook de Meense ondernemers hierin maximaal te betrekken. Zo onderschrijven we eveneens de oproep om meer instapateliers te ontwikkelen voor startende ondernemers. De bestaande leegstand toont aan dat er panden en opportuniteiten zijn om een sterke revitalisering in Menen op gang te brengen. Dit heeft onze duidelijke voorkeur ten opzichte van het implementeren van een regionaal bedrijventerrein zoals Menen-West waarop in feite niemand, buiten de betrokken grondeigenaars, zit te wachten"

Share Button

Menenkiest2018 polste bij CD&V-voorzitter Peter Depoot naar een reactie over de UNIZO prioriteitenbundel.

"Eerst en vooral wil CD&V Menen beklemtonen dat de aangeleverde UNIZO prioriteitenbundel 2019-2024 een uiterst waardevol document betreft. Dit document wensen wij mee te integreren in eigen verkiezingsprogramma 2018, maar evenzeer in het gevoerde beleid van de Stad Menen voor een volgende legislatuur.

Het omvat heel wat treffende punten waar verder op ingezet moet worden, dit uitgestrekt over verschillende beleidsdomeinen en met diverse partners.

Samen met de lokale afdeling van UNIZO wil CD&V Menen de uitdaging aangaan om de prioriteiten vast te pakken en kwaliteitsvol uit te werken, in het belang van onze lokale economie en stadskern.

In het begin van deze legislatuur werd een plan opgesteld door een externe centrummanager. Op dit plan moeten verder gewerkt worden, dit samen met lokale handelaars, werkgeversorganisaties en andere betrokken partners. Voor CD&V Menen is samenwerken en –denken fundamenteel om een gedragen visie verder vorm te kunnen geven. Alle neuzen in eenzelfde richting, de weg vooruit waarin het Meens stadscentrum kan bloeien en heropleven. Heel wat lopende initiatieven creëren ruimte voor ondernemen, maar blijken nog te vaak onvoldoende verregaand of - op maat van de lokale noden.

Evenementen brengen dynamiek bij de bevolking teweeg en dragen bij tot het imago van een Stad. Een harmonieus evenwicht vinden waarbij win-winsituaties gecreëerd worden voor zowel organisatoren, bezoekers en handelszaken is een aandachtspunt.

Openbare werken zijn veelal vervelend en sturen de mobiliteit vaak tijdelijk in de war, maar zorgen uiteindelijk voor een verbeterd en verzorgd straatbeeld. Bij beide items is en blijft goede communicatie, gepaste bewegwijzering/omleiding en basisbereikbaarheid noodzakelijk. Bereikbaarheid tijdens evenementen en of openbare werken kan ruimer gezien worden, denk aan een fiets- en of voetgangersplan.

CD&V Menen wil mee deze drie uitgangspunten bewaken, zodat overlast voor alle betrokken partijen steevast beperkt kan blijven tot het minimum.

In de huidige legislatuur werd een ambtenaar lokale economie aangesteld. In eerste instantie fungeert deze als centraal aanspreekpunt voor en van onze bedrijven/handelaars. Ondertussen won de dienst aan naambekendheid, ervaring en verankering en kan het takenpakket verder verruimd worden. CD&V Menen denkt hierbij aan een ruimere adviserende rol, het uittekenen van impulsen voor het handelscentrum en beleidsvoorbereidende initiatieven uitrollen. Het bijsturen van dit takenpakket is een must gelet op de steeds grotere uitdagingen waar onze stadskern mee geconfronteerd wordt".

Share Button

Menenkiest2018.be polst bij de lokale partijen op welke manier ze zullen proberen rekening te houden met het verlanglijstje van Unizo Menen. N-VA bijt de spits af.

Renaat Vandenbulcke (N-VA): "Het is heel goed dat middenveldorganisaties hun mening geven over wat er waar beter kan; dit duidt alleen maar op hun betrokkenheid. We beschouwen de nota van Unizo dan ook als een belangrijk iets om mee te nemen in onze ambities voor de komende jaren.

Een actieplan voor de leegstand van de centrumstraten is heel zeker aangewezen. Maar een actieplan los zien van de nodige financiële middelen om er echt iets aan te doen heeft geen zin.

De stad moet aan de slag samen met investeerders, desnoods tegen halstarrige eigenaars in die de toestand (doelbewust ?) bestendigen. Een investeringsplan via een soort rollend fonds lijkt ons hierbij zeker nuttig.
N-VA heeft niet de ambitie om van Menen een grote winkelstad te maken maar het is enorm belangrijk dat de mensen die in het centrum van de stad wonen terecht kunnen in (buurt)winkels in het centrum. Een gezellig centrum met goed draaiende horeca-zaken moeten het stadscentrum gezellig maken. N-VA kiest voor een totaalplan voor de centrumstraten met inzet voor een fonds voor het aankopen en herbestemmen van leegstaande panden.

Evenementen zorgen voor meer klanten in de winkels wat het centrum opnieuw kan doen bruisen. Tijdens de evenementen wordt er nu al toegezien op een zo goed mogelijke communicatie. Een betere aanduiding van het evenement en een wegomleiding goed bewegwijzeren verdienen de nodige aandacht. Anderzijds zal er altijd wel wat "last" zijn als er een (groot) evenement wordt georganiseerd. De toename van het aantal feesten heeft in die zin inderdaad voor wat meer last gezorgd ... .

Wat de aanduiding van de openbare werken in het handelscentrum betreft : in de voorbije legislatuur zijn er ons inziens weinig werken geweest die de handelaars zwaar hebben belemmerd. De werken op de A19 hebben natuurlijk wel voor veel stilstand gezorgd. In de communicatie hierrond kon de stad niet altijd een heel actieve rol spelen. In de Rijselstraat is er als "groot werk dat last met zich mee bracht" de vernieuwing van het asfalt geweest.

Alle communicatiemiddelen worden aangewend om de buurt te verwittigen (website van de stad, facebookberichten, bewonersbrieven,...). Een bord plaatsen "handelaars bereikbaar" heeft natuurlijk enkel zin als er effectief ook doorgang mogelijk is. Bij asfaltwerken bijvoorbeeld is dit jammer genoeg voor een beperkte tijd niet het geval. We moeten er wel op toezien dat de werken zo vroeg mogelijk worden aangekondigd.

N-VA zet (verder) in op de communicatie vanuit de stad tijdens evenementen en openbare werken zodat de toegankelijkheid zo goed en ruim mogelijk gecommuniceerd wordt.

Er is nu al een ambtenaar voor lokale economie. Dit is al een heel grote verbetering ten opzichte van vroeger ! N-VA wil benadrukken dat deze ambtenaar heel goed werk verricht om heel wat initiatieven te ondersteunen. We denken aan de shop- en beleefbonnen die een echte voltreffer zijn, de talrijke acties voor handelaars uit Lauwe, Rekkem en Menen, de nieuwsbrief, de vlotte aanspreekbaarheid, ... Meer en beter is natuurlijk altijd mogelijk.
N-VA kiest voor een masterplan met een totaalvisie (vanuit de nodige expertise) op onze lokale economie als aanvulling op het lokaal aanspreekpunt".

Share Button

Unizo Menen overhandigde op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie een bundel met ondernemersprioriteiten aan de lokale partijvoorzitters.

Onder impuls van UNIZO bogen een twintigtal ondernemers uit Menen, Rekkem en Lauwe zich over de vraag "Wat verwachten de ondernemers van het nieuwe stadsbestuur vanaf 2019?". Dit voor alle domeinen, zoals mobiliteit, veiligheid, fiscaliteit, toerisme, ruimte voor ondernemers enzovoort.

Rond de tafel heerste consensus over het feit dat de volgende legislatuur absoluut werk moet maken van kernversterking. Veerle Meganck, voorzitter UNIZO Menen-Lauwe: “Het centrum van Menen vormt het socio-economische hart van onze stad, hierin moet tijdens de legislatuur 2019-2024 volop geïnvesteerd worden. Wij pleiten voor een centrumplan om zo met visie de leegstand terug te dringen en nieuwe ondernemers aan te trekken. We moeten hierbij niet zozeer focussen op handel, maar vooral op diensten, vrije beroepen, kleine maakbedrijven en dergelijke meer. Hierbij kan worden verder gewerkt op het bestaande masterplan en de reeds gevoerde centrumstudie van vijf jaar geleden. Deze moeten ingepast worden in een allesomvattend actieplan worden waarbij werk wordt gemaakt van een nieuwe kernafbakening gekoppeld aan een premiebeleid, gezelligheid en city-marketing, aantrekkelijke evenementen, aangepast parkeerbeleid en veel meer. Dit plan moet tot stand komen via ondernemersparticipatie, enkel met betrokkenheid kunnen we een bedrijvig Menen realiseren.”

Unizo stelt ook voor om de functie van ambtenaar lokale economie naar een nieuwe dimensie te tillen. "Zes jaar geleden pleitten we voor de aanwerving van een ambtenaar economie, we zijn dankbaar dat de stad hierop in ging. Echter kunnen we de economische situatie en bijhorende functie van zes jaar geleden niet meer vergelijken met die van vandaag. Daarom pleiten we ervoor dat de focus van louter uitvoerend werk naar beleidsadviserend werk wordt verlegd. In feite zou de ambtenaar dan nog meer de brug kunnen vormen tussen ondernemers en beleid, en kunnen inspelen op de noden van onze ondernemers. Wij waren de voorbije jaren dus tevreden over onze ambtenaar maar zijn voorstander van een verdere professionalisering van onze dienst lokale economie”, aldus voorzitter Veerle Meganck.

Nog volgens Unizo kan de bereikbaarheid tijdens openbare werken en evenementen beter.

Unizo hoopt dat de lokale partijen de prioriteiten namens de zelfstandige ondernemers zullen opnemen en vertalen in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Menenkiest2018 polst de komende weken naar het standpunt van de verschillende politieke partijen in Menen.

Share Button

Op de gemeenteraad van Menen kaartte oppositieraadslid Philippe Mingels (Groen) een probleem met bus 44 van De Lijn aan. Burgemeester Martine Fournier (CD&V) beloofde de zaak als volksvertegenwoordiger op te volgen in Vlaams parlement.

Philippe Mingels: "Tijdens het weekend gebeurt het regelmatig dat de passagiers van bus 44 - dat is de busdienst die de Tuinwijk met de Barakken verbindt – ter hoogte van het station gevraagd worden om de bus te verlaten. De passagiers krijgen dan tegelijk de mededeling dat een collega hen zal oppikken om de route te vervolgen. Daarna verdwijnt de bus waarna de passagiers kunnen blijven wachten op Godot.

Blijkt dat dergelijke incidenten ook tijdens de week geregeld voorkomen. Maar volgens mijn informatie kunnen de passagiers dan wel degelijk rekenen op een vervangbus, die hen snel komt oppikken.

Bij navraag blijkt dat er een sanitair probleem aan de oorsprong van dit onwaarschijnlijk gebrek aan dienstverlening ligt. Buschauffeurs kunnen sinds de brand in de Zuidstraat nergens meer naar een toilet en zien blijkbaar geen andere oplossing dan de passagiers onderweg te dumpen vooraleer terug te keren naar het depot in Geluwe voor de noodzakelijke sanitaire stop.

Mijn vraag is of het stadsbestuur bereid is om het probleem bij De Lijn op tafel te leggen met de dringende vraag het probleem structureel aan te pakken zodat de Menenaars, die op De Lijn zijn aangewezen, niet langer de dupe zijn van een organisatorisch probleem van de vervoersmaatschappij".

Schepen van mobiliteit Dirk Vanholme (N-VA) had maandag informatie ingewonnen en kon het probleem bevestigen. Burgemeester Martine Fournier (CD&V) zal het probleem aankaarten in Vlaams parlement. Volgens haar verbiedt de NMBS de chauffeurs van De Lijn gebruik te maken van het toilet in het station.

Share Button