Spring naar inhoud

Op de gemeenteraad stelde schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) het project voor om de voormalige douanesite op de LAR aan te pakken. Dit project staat echter los van de heropwaardering van de LAR. Het gaat om de uitbouw tot tot een modern business center, een facility center en een facilityblock. De stad Menen zal optreden als de promotor. Leiedal en Bitlar treden op als partners. De grootste kosten zullen gedragen worden door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Oppositieraadslid Herman Ponnet (Sp.A) vindt dit project een goeie zaak voor de buitenlandse truckers.

Share Button

Oppositieraadsleden Philippe Mingels (Groen) en Rudy Nuytten (Open Stad) hielden maandagavond op de gemeenteraad van Menen een pleidooi voor de toetreding tot de Statiegeldalliantie. Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) is niet tegen, maar stelde dat het stadsbestuur nog geen standpunt heeft ingenomen. Het voorstel zal bestudeerd worden en er wordt afgewacht wat de intercommunale Mirom zal ondernemen.

Philippe Mingels: "De strijd tegen zwerfvuil is hier al geregeld aan bod gekomen. Dat kan niet anders want het betreft een onafgebroken gevecht zonder dewelke onze stad in een minimum van tijd zou herleid zou worden tot een onwaarschijnlijke vuilnisbelt. Het feit dat zwerfvuil onze stad en alle andere lokale overheden, elk jaar opnieuw, handenvol geld kost, is er evenmin vreemd aan.

Een aanzienlijk deel van dat zwerfvuil – volgens officiële cijfers zou dat meer dan 40% bedragen - betreft plastic en blikverpakkingen die normaliter via het systeem van Fostplus of de gekende “blauwe zak” worden ingezameld. Fostplus is dan weer, zoals u allicht weet, een initiatief van de distributiesector, die al vanaf 1994 beweert werk te maken van het kanaliseren van afvalstromen. U hoort het goed… Fostplus kanaliseert afvalstromen. Fostplus levert geen enkele inspanning om afvalstromen te verminderen, laat staan te vermijden. Dat is logisch want Fostplus is – zoals ik het eerder al aangaf – een kind van de distributiesector en die heeft er geen enkel belang bij dat er minder afval wordt geproduceerd of in de consumptieketen wordt gebracht. Dat de gemiddelde Vlaming de boodschap “ sorteren en recycleren” na al die jaren goed heeft begrepen komt diezelfde distributiesector bijzonder goed uit. Feit is echter dat die decennialange focus op sorteren en recycleren helemaal niet zaligmakend is. Dat bewijst de enorme hoeveelheid zwerfvuil waarmee de lokale overheden voortdurend worden geconfronteerd en de rondduit hallucinante aantallen blikjes en plasticflessen die langs onze wegen en in alle grachten op ons grondgebied worden gedumpt en achtergelaten. Stilaan groeit het bewustzijn dat het zo niet verder kan en dat een andere aanpak zich opdringt. Dat bewustzijn heeft sinds het najaar 2017 een enorme boost gekregen dankzij zogenaamde Statiegeldalliantie.

Dat samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Vlaamse niet-gouvernementele organisaties, lokale overheden en bedrijven is de enorme hoeveelheden zwerfafval beu en staat voor een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en de verpakkingsindustrie en distributiesector op hun verantwoordelijkheid te wijzen. De Statiegeldalliantie staat voor een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen en vraagt – en ik beperk me voor de gelegenheid tot ons eigen land - aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

Mijn vraag aan het stadsbestuur is de volgende … is Menen bereid om het voorbeeld van Hamont-Achel (coalitie: CD&V-Balans), Zoersel (N-VA-CD&V), Tielt (NVA-OVLD/SP.a-Groen), Laakdal (CD&V-N-VA/SP.a-Groen) en intussen ook Gent (Sp.a- Groen/OVLD) , Vilvoorde (Sp.a-Groen/N-VA/OVLD), Herzele (OVLD/N-VA) en verschillende andere Vlaamse steden en gemeentes, die de kwestie deze maand op de agenda hebben gezet, te volgen en de statiegeldalliantie te vervoegen? U merkt in mijn opsomming dat dit initiatief eigenlijk alle partijen en alle soorten coalities aanspreekt. Dat is ook logisch want iedereen is het meer dan beu om de rommel van een ander op te moeten kuisen en tegelijk voor de kosten op te draaien".

Share Button

Op de gemeenteraad van Menen deed gemeenteraadslid Berenice Bogaert (CD&V) het voorstel om de mogelijkheden van de de European Disability Card te onderzoeken. Schepen Caroline Bonte liet weten dat de dienst sociale zaken van het OCMW zal nagaan hoe het aanbod kan georganiseerd worden en verder uitgewerkt worden binnen sociaal beleid.

Berenice Bogaert: "Begin 2017 werd de European Disability Card een feit. De Europese Commissie heeft deze card in het leven geroepen om gelijke toegang tot voordelen voor mensen met een beperking te waarborgen . Het betreft o.a. toegang tot musea, pretparken, sportcentra in alle deelnemende EU landen. Momenteel zijn er 8 landen die deelnemen, waaronder België. Dit is een belangrijke stap naar een samenleving waaraan iedereen volwaardig kan participeren.

De kaart is een duidelijk, uniform en afdwingbaar “bewijs van handicap”. Dit is belangrijk voor personen waarvan men de handicap of beperking moeilijk visueel kan waarnemen.

Hier in Menen kennen wij al vele jaren het systeem van de Vrije Tijdspas, bedoeld voor personen en groepen van mensen met een beperking en/of die het financieel moeilijk hebben. Het komt erop aan om zoveel mogelijk mensen die in aanmerking komen voor deze European Disability Card, op de hoogte te brengen van het bestaan van deze kaart. Immers de handicap of beperking van iemand verdwijnt niet aan de grens vb. als men op reis gaat.

Het is ook belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties die actief zijn in de wereld van de sport, vrije
tijd en cultuur op de hoogte zijn van het bestaan van deze kaart en hun eigen aanbod van voordelen
die in aanmerking zouden kunnen komen, kenbaar maken.

Als stadsbestuur en OCMW zich aansluiten bij dit initiatief van de European Disability Card, draagt dit bij tot een inclusiever beleid".

Share Button

PVDA Menen bevroeg de inwoners, o.a. tijdens de kerstmarkt op Ons Dorp, met een eerste enquête over het thema armoede.

Menenkiest2018: Wat zijn de voornaamste conclusies na de bevraging over armoede?

Peter Degand (lijsttrekker PVDA): "Opvallend was, dat over alle generaties heen, 55% van de bevraagden, ons vertelde dat men vreest de rusthuisfactuur niet meer te zullen kunnen betalen. Het pensioenbedrag is ontoereikend geworden, gezien de aanvallen van de regering en het OCMW. Het OCMW-bestuur nam de politieke beslissing om een indexering toe te passen op de ligdagprijs en voerde de onderhoudsplicht voor kinderen en nabestaanden terug in.

Dit konden we vaststellen in de laatste gemeenteraad van 18/12/2017 toen Renaat Vandenbulcke, naar aanleiding van een tussenkomst van Rudy Nuytten, vertelde dat het een gewone indexering was. Het gaat hier telkens om een beleidskeuze die niet opgelegd is van hogerhand, doch om een zuivere lokale keuze. En we kunnen dan ook de vraag stellen waarom andere zaken die ten goede komen van de inwoners van Menen niet budgettair geïndexeerd worden".

Menenkiest2018: Er wordt gestart met een tweede bevraging. Wat wordt deze keer het thema?

Peter Degand: Vandaag start PVDA Menen haar tweede enquête. Bij de bevraging kwam het thema ‘parkeerbeleid’ urgent naar voor en stellen we een sticker P+Z voor, naar voorbeelden uit andere gemeenten, waarbij er naar een oplossing gezocht wordt naar een vlot parkeerbeleid voor zorgverleners die kort moeten parkeren.

De bevraging kan ingevuld worden via http://west-vlaanderen.pvda.be/artikels/enquete-parkeren-pvda-menen .

Menenkiest2018: Heeft PVDA - los van deze nieuwe bevraging - al enkele standpunten over het parkeerbeleid in Menen?

Peter Degand: "Om langparkeren te vermijden en zodoende te zorgen voor een circulatie van parkerende auto’s pleiten we voor het afschaffen van het betalend parkeren en het invoeren van blauwe zones, met vermelding van de maximale parkeerduur in combinatie met bewoners parkeren".

Menenkiest2018: Hoe zou PVDA dit standpunt concreet uitvoeren?

Peter Degand: "De controle op de parkeertijd binnen de blauwe zones en het eventueel vaststellen van een overtreding wordt uitgevoerd door eigen stadspersoneel. Bijgevolg zetten wij het bestaande contract met parkeerbedrijf Indigo stop.

In een directe af te bakenen zone van het ziekenhuis AZ Delta moet iedere patiënt die op consultatie komt, standaard bij zijn afspraakformulieren een parkeerattest vinden dat minstens toelaat om vrij te parkeren gedurende de tijd van de consultatie binnen de voorziene zone.

Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers verliezen vaak kostbare tijd met het zoeken naar een vrije parkeerplaats. Via een Parkeer-plus-Zorg-initiatief (P+Z) kunnen bewoners hun oprit of de vrije ruimte voor hun garage ... aanbieden als parkeerplaats voor zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg, mits het aanbrengen van een speciale sticker, goedgekeurd door de gemeente en de politiezone".

Share Button

De Sluizenkaai van Menen zal tot aan het zwembad als fietsstraat ingericht worden. Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd voor voertuigen vanuit de Rijselstraat richting de Oude Leielaan. Ook motorvoertuigen hebben dus toegang tot een fietsstraat, maar ze mogen fietsers niet inhalen. De maximale snelheid in een fietsstraat wordt vastgelegd op 30 km per uur.

Share Button

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Dirk Vanholme is opgetogen met de € 1 100 000 investeringen van Vlaanderen in onze stad!

"Minister Ben Weyts (N-VA) heeft zijn investeringsprogramma voor de komende jaren gepresenteerd. In dit investeringsprogramma worden de budgetten vastgelegd voor de komende jaren, tot 2020.

Specifiek voor Menen is er een budget van 700 000 euro vastgelegd voor de J&M Sabbestraat (N632), dit voor structureel onderhoud en voor het aanpassen van de schoolomgeving van VBS St. Jan.

Daarnaast voorziet Agentschap Wegen en Verkeer ook nog 50 000 euro voor een studie en 350 000 euro voor structureel onderhoud van de weg samen met het fietspad van de N366, beter gekend als de Moeskroenstraat – Grote Weg.

Voor de aanpassing van de N58 staat er ook een bedrag van 2 500 000 euro gereserveerd in 2020 voor de uitvoering van de werken. Die N58 mag dan wel in Wervik liggen, die geplande werken zijn van groot belang voor de mobiliteit van Menen. Dat daar een budget voor klaar ligt geeft ons de zekerheid dat er daar nu zeker werk van wordt gemaakt", aldus schepen Dirk Vanholme (N-VA).

Share Button

PVDA Menen trekt met een enquête de straten in. Tot eind januari bevragen ze de mensen over het thema armoede.

De onlinebevraging is terug te vinden via http://west-vlaanderen.pvda.be/artikels/enquete-verkiezingen-pvda-menen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van PVDA Zuid-West-Vlaanderen op vrijdag 26 januari 2018 wordt de solidariteitsprijs 'Bluvn Goan' uitgereikt. De werknemers van Capelle Pigments in Menen zijn genomineerd. "Op 17 oktober 2017 legden de werknemers van Capelle Pigments in Menen het werk neer. Het conflict ontstond tijdens onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Reeds bij een herstructurering in 2013 leverde het personeel flink in op hun loon, en men dreigde meer te verliezen. Hier werd aangetoond dat actie loont. Op 20 oktober hadden de werknemers, zowel arbeiders als bedienen, gekregen waar ze om vroegen: het loon dat sinds de herstructurering van 2013 verloren ging werd teruggegeven, brutoloon, verliezen op de lonen van januari tot en met september werden omgezet in een eenmalige premie en ook de oude anciënniteitsregeling kwam weer in voege, samen met de fietsvergoeding", aldus Peter Degand.

Share Button