Spring naar inhoud

Op de gemeenteraad van Menen polste raadslid Herman Ponnet (Sp.A-Groen) naar een stand van zaken over het dossier van een nieuwe volleybalzaal op de site Ter Linde in Menen. "Hoe staat het met de volleybalzaal in Ter Linde? Passen we de Vauban zaal aan? Zijn er andere pistes?" vroeg Herman Ponnet (SP.A/Groen) zich af.

Volgens schepen van Sport Eddy Lust (Open VLD) staat het dossier van Ter Linde on hold. "Er is een studie lopende waarvan we binnen een aantal weken het resultaat zullen krijgen. We wachten daarop en dan doen we weer verder."

Share Button

Op de gemeenteraad stelde de oppositie veel vragen over het budget 2018. De Krant van West-Vlaanderen bracht verslag uit over het debat:

Karl Debuck (Open Stad) vindt de autofinanciering heel nipt, 722.341 zit heel dicht bij het deficit. Het is een legislatuur van besparingen geweest. Dat is goed. Wat ik mis is dat er heel weinig aandacht besteed werd aan de kleinere investeringen; het algemeen straatbeeld is er armer op geworden, kapotte paaltjes blijven kapot. We missen ook een aantal beloftes: "een volleybalhal, een looppiste,...". Positief is raadslid Debuck wel over zaal Park Ter Walle.

Virginie Breye (Nieuw) is ook voorstander van een positievere autofinancieringsmarge. "In deze legislatuur werden er mooie maar dure zaken gerealiseerd. Ik mis ook een aanpak van de mobiliteitskwestie en het algemeen straatbeeld. Ik hoop dat er in het laatste jaar nog veel zal worden gewerkt.'

Caroline Garreyn (SP.A/Groen) hoopt dat het geld van de verzekeringen Zuidstraat zal gebruikt worden voor de jeugd ginder. En wat gebeurt er met de site Zuidstraat? "Als oppositie hebben we slechts zicht op 10 à 15%" vindt Angelique Declercq (SP.A/Groen). "In het begin van de legislatuur werd er zeer zwaar bespaard, niet aan de grote intercommunales wel bij de modale burger. De reserves die aangelegd worden voor de omgevingswerken bij de Leiewerken zijn nog steeds miniem. Het is niet duidelijk hoe dit alles zal gesubsidieerd worden. Als we de ligdagprijzen kunnen indexeren, kunnen we dan ook niet de bijdragen van de jeugdorganisaties bvb indexeren?"

Door de vele vragen legt schepen Laurent Coppens (CD&V) nog eens de autofinancieringsmarge uit. "De operatie naar AGB betekent niet dat het geld verdwenen is. Het is een technische operatie, het is geen geld dat stad Menen heeft uitgegeven, het is geld dat even elders werd geparkeerd. "Het geld dat gereserveerd wordt voor de Leie omgevingswerken kon eventueel de AFM mooi opgesmukt hebben. Wij hebben dat niet gedaan, we hebben die som reeds voorbestemd in ons budget voor die werken."

De schepen bevestigt ook dat het geld dat de verzekeringen uitkeren n.a.v. de brand aan de jeugd en de zuid site zal aangewend worden.

Jolien Vanlangendonck (Open VLD) looft de inspanningen van het bestuur om de autofinancieringsmarge binnen de perken houden. De gereaiseerde investeringen in sport, cultuur en andere zijn aanzienlijk. Zonder de besparingen was dit niet mogelijk geweest.

Philippe Bille (N-VA) en Vincent Dumortier (CD&V) loven de besparingen die gevoerd werden door dit bestuur en de gedane investeringen.

Lees vrijdag meer in De Krant van West-Vlaanderen editie De Weekbode.

Share Button

Gemeenteraadslid Virginie Breye verklaarde vorige maand aan Menenkiest2018 dat oppositiepartij NIEUW niet meer zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stelde zich wel open om zich verkiesbaar te stellen op een andere lijst. Voorlopig blijkt het water nog te diep.

Virginie Breye: “Er zijn al meerdere gesprekken gevoerd met coalitiepartijen. Er zijn veel raakpunten, maar ook nog te veel verschillen. Het water is te diep. Ik kan de gemeentepolitiek niet loskoppelen van de nationale politiek, dus dat maakt alles ingewikkeld. Ik beteur het maar ik kan mijn idealen niet opzij zetten. De partijen waarmee ik sprak wilden nog even de kat uit de boom kijken en afwachten. Ze vonden het te vroeg om al een keuze te maken, ik wil vooral trouw blijven aan mezelf en als ik niet 100% achter iets kan staan dan hou ik er als gemeenteraadslid liever mee op”.

Share Button

“Hét financieel meerjarenplan 2014-2019 – dé rode draad doorheen onze stadsfinanciën tijdens deze bestuursperiode – schreef ons van bij de start strikte besparingen voor, en voorspelde bescheiden investeringen. Met onze bestuursploeg gingen we die uitdaging vol aan. En wat blijkt nu we het laatste jaar van deze legislatuur budgetteren: we deden dat niet eens zo slecht. We slaagden erin gericht te investeren in onze stad én bovenal onze stadskas ondanks enkele flinke tegenvallers aan inkomsten, financieel gezond te houden”, zegt burgemeester Martine Fournier.

Volgens het financieel meerjarenplan 2014-2019 moest de stad Menen in die periode 21,5 miljoen euro besparen. Een strakke meerjarenplanning met de spreekwoordelijke broeksriem aangetrokken, was het onvermijdelijke gevolg.

Schepen voor Financiën Laurent Coppens: “En toch zijn we er jaar na jaar telkens in geslaagd een begroting, een budget zoals we dat nu noemen, met een positieve balans op te maken. Van bij de start, kwamen de besparingen hard aan. Maar door als goede huisvader extra scherp elke uitgave kritisch te bekijken, slaagden we in ons opzet. Vergeet ook niet dat we naast onze besparingen ook met tegenvallende inkomsten vanuit de hogere overheden moesten, en ook in de toekomst zullen moeten, afrekenen. Binnen het meerjarenplan 2014-2019 betekent dat 2,6 miljoen euro minder aan de inkomstenzijde. Ondanks deze harde realiteit, konden we toch investeren in onze stad. Denk maar aan realisaties als de bezinningsruimte in Rekkem, de sporthal in Lauwe, de gemeentelijke basisschool Barthel in Rekkem, de zaal in Park Ter Walle, het OC Lauwe… Tussen 2014 en 2020 slagen we erin om in totaal 36.800.000 euro aan investeringen uit te voeren of te plannen. Weinig bestuursploegen doen ons dit voor. En dat terwijl de schulden zelfs dalen én zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen!”

Dat de rekeningen blijven kloppen, komt natuurlijk door het blijvend handhaven van de vooropgestelde maatregelen die uit het financieel meerjarenplan 2014-2019 voortvloeiden. Zo blijft de personeelskost van de stad Menen binnen de voorziene perken (van nulgroei naar + 2%). De werkingskosten blijven voor het 5de jaar op rij 5% lager dan in 2013.

Schepen Coppens: “Stuk voor stuk noodzakelijke ingrepen die ons geen windeieren hebben gelegd. Een andere grote uitgavenpost zijn de overdrachten: dat zijn de dotaties of prijssubsidies voor OCMW, politie, Fluvia, CC De Steiger, Stimulans, Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), kerkfabrieken en de uitgaven van reglementen en premies. De totale kost hiervan bedraagt momenteel 16.900.000 euro. Een zware hap uit het budget van onze stad, die al deze uitgaven als ‘moederbegroting’ moet dragen. Het zal dan ook van prioritair belang zijn bij de opmaak van het volgend meerjarenplan, elke overdracht grondig te evalueren en in functie van de middelen van onze stad een aantal principes voorop te stellen. Het lijkt nogal logisch dat elke satelliet die de nodige middelen moet krijgen van de stad, zijn steentje zal bijdragen om het budget en het meerjarenplan van de stad in evenwicht te houden. Hier ligt in de toekomst een uitdaging.”

Het resultaat op kasbasis van het budget voor 2018 is dus zoals de wettelijke verplichting het voorschrijft, positief. Een absolute basisvoorwaarde trouwens om een gezond en evenwichtig financieel beleid te voeren. Ook de autofinancieringsmarge – de marge waarbij wordt aangetoond dat de stad met zijn courante opbrengsten, zowel zijn courante kosten kan betalen, als de jaarlijkse netto-aflossingen – zit goed: hier geldt de wettelijke verplichting om op het einde van het meerjarenplan een positief resultaat neer te zetten. Onze stad Menen beschikt over voldoende middelen om zelfs jaarlijks aan deze verplichtingen te voldoen.

“Ik ben best trots dat we met onze bestuursploeg de voorbije jaren de stad Menen op deze financieel gezonde rails hebben kunnen zetten. Maar het is duidelijk dat het voor onze stad blijvende inspanningen zal vergen om zuinig met onze middelen om te springen. De financiële realiteit en de prognoses zijn nu eenmaal wat ze zijn”, besluit schepen Coppens.

Share Button

Menenkiest2018 vroeg een reactie aan OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) over de kritiek die Sp.a-Groen op de recente OCMW-raad geuit heeft over de verhoging van de ligdagprijs in het woonzorgcentrum Andante.

MENENKIEST2018: De fractie van Sp.A-Groen uitte op de recente OCMW-raad kritiek op de verhoging van de ligdagpruis in het woonzorgcentrum Andante.

Renaat Vandenbulcke: “In de OCMW-raad van 5/12/2017 werd beslist om de prijzen van het woonzorgcentrum Andante voor de vroegere bewoners van Hof ter Linden en de nieuwe bewoners die sinds de verhuis van Ter Linden in Andante zijn aangekomen te indexeren. Dit is een eerste maal dat de prijs wordt aangepast. De vroegere prijs was geldig vanaf 1/10/2014. Er werd besloten één jaar terug te gaan wat een mogelijke verhoging van 1,92 % betekent, afgerond op 1 €. (volgens de regelgeving kon er drie jaar teruggegaan worden.) Voor de bewoners die van het vroegere woonzorgcentrum de Feniks komen, is er een ingroeiscenario dat nog loopt. De prijs voor hen bedraagt vanaf 1/1/2018 56,30 €.”

MENENKIEST2018: OCMW-raadslid Guy Blancke stelde zich de vraag of het zou kunnen dat CD&V, N-VA en VLD geen enkele solidariteit meer kunnen opbrengen voor deze (maximaal) 180 bewoners van hun stad en dat deze bewoners zelf de gelden voor de nieuwbouw moeten ophoesten ?

Renaat Vandenbulcke: “De prijs is marktconform. Het is helemaal niet correct te stellen dat de prijs van de nieuwbouw moet worden opgehoest door de bewoners. De aangerekende prijs dekt immers niet de volledige kost van de exploitatie, de overheadkosten en de investeringen.
Vanuit het OCMW wordt er tussenkomst voorzien voor zij die het niet kunnen betalen. Dat is juist solidariteit ! Dat is juist de kerntaak van het OCMW : mensen helpen die het nodig hebben.

Raadslid Blancke zou heel goed moeten weten dat er in de werking van de sociale diensten en bij uitbreiding van alle diensten van het OCMW van Menen zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de noden van de mensen en dat er hard gewerkt wordt om de mensen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Méér dan vroeger worden de mensen integraal begeleid en worden er afspraken gemaakt o.a. naar activering en taalkennis".

MENENKIEST2018: Tijdens dezelfde raad werd ook bekendgemaakt dat het laten samengaan van de OCMW woonzorgcentra met private rusthuizen wordt stilgelegd. De fractie Sp.A-Groen had hier volgens Guy Blancke al voor gewaarschuwd?

Renaat Vandenbulcke: “In dezelfde OCMW raad werd beslist om het onderzoek naar een specifieke vorm van verzelfstandiging van de woonzorgcentra stop te zetten nu gebleken is dat deze optie in de huidige (tijds)omstandigheden niet kan. In de komende maanden worden de verschillende vormen van mogelijke verzelfstandiging en/of samenwerking op korte of langere termijn onderzocht. Door de externe begeleiding is nu duidelijk dat het onderzochte scenario voorlopig niet kan. Op die manier werd er geld en tijd gespaard”.

Share Button

Jaarlijks organiseert Groen een actieweekend om aandacht te vragen voor een belangrijk maatschappelijk thema. Dit jaar zet de partij “samenleven” in de kijker.

“Het politieke debat is te vaak verhit. Het gaat hard tegen hard en alles wordt op de spits gedreven. Aan de basis liggen belangrijke en gevoelige kwesties, die een open en eerlijk debat verdienen. Groen wil dat debat mogelijk maken, en mensen ook het gevoel geven dat naar hun bezorgdheden wordt geluisterd,” aldus Geert Puype. “Problemen ontrafelen en nuance brengen horen bij ons politiek verhaal. We willen de kloof tussen mensen en groepen overbruggen in plaats van vergroten.”

Groen gaat ook in Menen de straat op met een politieke actie. Voorbijgangers wordt gevraagd wat ‘samenleven’ voor hen betekent. Groen hoopt op die manier het belangrijke debat rond samenleven op een constructieve manier op de agenda te zetten.

“We merken dat veel burgers snakken naar een constructief debat over samenlevingsproblemen. Groen wil laten zien dat een constructieve dialoog ook mogelijk is en dat hier krachtige oplossingen uit kunnen komen. We hebben de ambitie om ons te verplaatsen in de bezorgdheden, die mensen hebben over het samenleven. Alleen wanneer we elkaars verhaal kennen en de drijfveren van de ander begrijpen, kunnen nadenken over wat ons samen verder brengt”, vertelt Philippe Mingels.

In Menen staat Groen morgenvoormiddag, tijdens de wekelijkse zaterdagmarkt, in het centrum van Menen om voorbijgangers te vragen om hun idee over samenleven te delen met ons. "Dit doen we op een ludieke manier, met tekstballonnen waarop we ieders idee over samenleven verzamelen", zegt Philippe Mingels. "We maken een mooie foto van mensen met hun ideeën en vragen om die op sociale media te delen. Zo willen we de dialoog over samenleven ook via die weg doen leven."

Share Button

De OCMW raad besliste zopas om de ligdagprijs voor nieuwe en bestaande inwoners van Andante (na 1°fase) verder te verhogen van 58,40 € naar 59,40 € per dag vanaf 1 februari 2018. De oppositie van haar kant stemde radicaal tegen. Patrick Roose (OCMW fractieleider sp.a-Groen): “Andante was heden al het duurste OCMW woonzorgcentrum in West- en Oost-Vlaanderen en dan is het de schaamte voorbij dat men de prijs nog optrekt. Het OCMW rusthuis wordt voor onze inwoners - met een totale stijging van 34% in 3 jaar tijd - onbetaalbaar met hun pensioen.”

De meerderheid van CD&V, N-VA en VLD beperkte haar argumentatie tot “nodig voor de continuïteit” en “het is wettelijk in orde om de verhoging in te voeren gezien deze lager is dan de index”.

Patrick Roose: “Het is te gemakkelijk om de prijs voor de meest zorgbehoevenden op te trekken wetende dat deze mensen geen andere oplossing hebben of kunnen protesteren. Nergens verklaarde de meerderheid waarom omliggende OCMW-woonzorgcentra (zelfs nieuwbouwprojecten) wél met een veel lagere ligdagprijs kunnen rondkomen.” Zou het kunnen dat CD&V, N-VA en VLD geen enkele solidariteit meer kunnen opbrengen voor deze (maximaal) 180 bewoners van hun stad en dat deze bewoners zelf de gelden voor de nieuwbouw moeten ophoesten ?

OCMW raadslid Guy Blancke: “Intriest noem ik deze beslissing. Daar waar ze de indexatie vergeten van bv. het zakgeld van de bejaarden of andere steunmaatregelen, past deze meerderheid met enthousiasme de indexatie toe om haar bevolking te doen betalen”.

Tijdens dezelfde raad werd ook bekendgemaakt dat het laten samengaan van de OCMW woonzorgcentra met private rusthuizen, waar deze laatste geen enkele financiële inbreng zouden doen, wordt stilgelegd. Als sp.a-Groen fractie hadden we in het verleden al ruim geargumenteerd waarom we dit concept niet genegen waren. We kunnen dan ook enkel ontgoocheld zijn over het door de meerderheid verloren geld (zo’n 10.000 € aan advocatenbureau) en tijd.

Bron: persbericht Patrick Roose

Share Button

“Toen het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een oproep lanceerde om premiestelsels in kernwinkelgebieden mee te ondersteunen, hebben we met onze stad Menen niet geaarzeld om op die kar te springen. Het was meteen de aanleiding om onze bestaande premies voor handelszaken met die extra Vlaamse centen te laten goedkeuren door de gemeenteraad”, zegt schepen voor Stadskernvernieuwing Tom Vlaeminck.

Schepen voor Lokale Economie Eddy Lust: “Zowel het Agentschap Innoveren en Ondernemen als de stad Menen hebben eenzelfde doel: het versterken van het winkelgebied in het centrum van onze stad. Doordat we met twee overheden tegelijk startende en/of vernieuwende handelaars premiegewijs ondersteunen, hopen we op een boost in ons stadswinkelcentrum.”

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de bestaande stedelijke premies voor binneninrichting en gevelrenovatie van handelspanden dus naar aanleiding van de samenwerking met het Vlaamse agentschap.

Elke ondernemer die het interieur van zijn handelszaak aanpakt, kan hiervoor een premie aanvragen, uitgezonderd handelspanden die tijdens de sluitingsuren afgesloten worden met een rolluik waardoor de winkelinrichting niet meer zichtbaar is. De minimale kostprijs moet 12.400 euro (excl. BTW) bedragen. De premie bedraagt 10% van de kostprijs met een maximum van 2.500 euro. De premie wordt verhoogd met 20% indien het handelspand na de werken ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.

Wie de voorgevel van zijn handelszaak renoveert, kan een premie aanvragen voor het schilderen van de volledige voorgevel, het aanpassen van gevelopeningen, het plaatsen van een nieuwe steen, plaket of gelijkaardige en voor het reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel. Ook hier geldt de uitsluiting voor handelspanden met een rolluik tijdens de sluiting. Minimale kostprijs hier bedraagt 5.000 euro (excl. BTW).
De premie 20% van de kostprijs tot maximum van 1.500 euro, verhoogd met 10% als er uitsluitend Nederlandstalige opschriften worden gebruikt.

Schepen Vlaeminck: “Dé grote wijziging in dit premieverhaal is dus de cofinanciering door het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor handelspanden die in het winkelgebied in het centrum van onze stad binnen een bepaalde handelsas liggen. Onze premie voor de binneninrichting van handelspanden binnen die zone wordt door Vlaio verhoogd met 10% van de kostprijs tot maximum van 2.500 euro, niet voor nieuwbouw. Voor onze gevelrenovatiepremie komt daar 20% van de kostprijs bij tot maximum 1.500 euro. Ook hier niet voor nieuwbouw en ook niet voor luifels of zonneschermen.”

“Met deze samenwerking willen we het handelspotentieel binnen ons stadscentrum verder opkrikken. Op die manier steunen we bestaande handelaars bij het vernieuwen van hun zaak én geven we starters een duw in de rug. Dit moet het handelsklimaat in onze stadskern ten goede komen”, besluit schepen Lust.

Share Button