Spring naar inhoud

Eerder deze week reageerde Patrick Roose (Sp.A) scherp over het mobiliteitsbeleid van de huidige bestuursploeg in Menen.

Menenkiest2018 legde enkele uitspraken van Patrick Roose voor aan de schepen van mobiliteit Dirk Vanholme (N-VA).

1. "Afgelopen jaren werd nauwelijks geïnvesteerd in verkeersveiligheid in Menen. Zelfs het trekken van lijntjes was financieel problematisch volgens de schepen, laat staan dat verkeersinfrastructuur aangepast kon worden om de veiligheid te verhogen"

Dirk Vanholme: “Met de beperkte mogelijkheden werden wel degelijk aanpassingen gedaan voor de verkeersveiligheid. Om maar enkele voorbeelden te geven: de rotonde aan de Hogeweg-Wilgenlaan werd volledig hertekend en vernieuwd, snelheid remmende maatregelen in Murissonstraat, Schonekeer, Aalbekesteenweg (nog niet definitief afgewerkt). Ieder jaar worden de schoolomgevingen volledig opnieuw gemarkeerd, dat gaat over meer dan wat enkele lijntjes trekken. Maar het is een feit dat er niet op alle aanvragen om zebrapaden te markeren wordt ingegaan. Daarvoor laten we ons altijd adviseren door de lokale politie. Onlangs werden enkele displays aangekocht waarop de snelheid van het aankomende verkeer wordt aangeduid. Dit om de te snel rijdende bestuurders te sensibiliseren. Die worden begin volgend jaar in gebruik genomen”.

2. "Het huidig parkeerbeleidsplan van Menen hangt duidelijk met haken en ogen aan elkaar."

Dirk Vanholme: “Het verkeersplan is gebaseerd op het vorige plan maar dan in een eenvoudiger structuur. De totale zone met beperkt parkeren wordt inderdaad uitgebreid, maar sluit overal aan bij de vroegere zone. De grote assen zijn allemaal met beperkt parkeren; Rijselstraat – Bruggestraat – begin Kortrijkstraat zijn betalend, Ieperstraat is blauwe zone. De grote parkeerplaatsen zijn betalend met mogelijkheid om langer dan 2 u te parkeren, met progressief tarief. Daar zit wel een structuur in. Overal wordt hetzelfde tarief ingevoerd (vroeger verschil tussen Barakken en centrum). Wie in een zone woont met beperkt parkeren kan gebruik maken van bewonerskaart (vroeger alleen in de Barakken)”.

3. “Ooit zei de schepen "we kunnen niet voor alles naar de inwoners luisteren". Ik ben het daar grondig oneens mee: de politiek moet leren draagvlak creëren bij het nemen van beslissingen want hun rol is deze van juist die van vertegenwoordiger".

Dirk Vanholme: "Naar mijn mening heb ik dit nooit zo verwoord. Wat ik wel zeker weet is dat we in discussies over mobiliteit en parkeren nooit iedereen gelijk kunnen geven. Plaats 10 mensen samen om over een mobiliteitsprobleem te praten en je krijgt 6 à 7 verschillende meningen. Trouwens voor aanpassingen aan Wervikstraat, Parkstraat, Brun Cornet en nog andere plaatsen hebben we de mensen bevraagd. Telkens werd rekening gehouden met de meerderheid. Dat niet iedereen zich daarin kon vinden, bevestigt mijn stelling dat bij mobiliteitsproblemen vele tegengestelde meningen zijn".

Share Button

Tijdens de recente gemeenteraad van Menen werd de bijsturing van het parkeerbeleid toegelicht door schepen Dirk Vanholme. Vanop de oppositiebanken klonk er felle kritiek. De Krant van West-Vlaanderen bracht verslag uit.

Na een jaar werking werd het vernieuwde parkeerbeleid geëvalueerd", legde schepen Dirk Vanholme (N-VA) uit op de gemeenteraad. Op basis van de ervaringen van politie en de parkeerconcessionaris, alsook op basis van de opmerkingen vanuit bewoners, handelaars, bezoekers van de stad bleken een aantal aanpassingen wenselijk:

- Samenvoeging blauwe zone station en blauwe zone stationsomgeving: bewoners uit blauwe zone Station (Bevrijdingsplein) kunnen een bewonerskaart verkrijgen tot parkeren in blauwe zone Stationsomgeving ( Ieperstraat/Stationsstraat/Koningsstraat);
- Betalende Groene zone (Centrumstraten: Rijselstraat-Kortrijkstraat-Kerkomtrek) en gele zone (Bruggestraat/Donkerstraat/Esplanadestraat) worden samengevoegd tot 1 betalende zone 'Centrum', met mogelijkheid tot bewonerskaart (maar niet in de gearceerde delen);
- Kortparkeren (Kortrijkstraat/Bruggestraat) wordt ook voor mindervaliden beperkt;
- Invoering parkeren via SMS-parkeren en mobiele App-applicatie;
- Gratis parkeren voor elektrische wagens bij laadpaal Groentemarkt ( 2 plaatsen - al of niet opladend);
- Signalisatie Blauwe zones wordt verbeterd.

De invoering is voorzien tegen 1 januari 2018. SMS parkeren pas vanaf februari.

Virginie Breye (Nieuw) leest in het dossier dat er een overlegmoment was met burgers en handelaars, door wie en met wie precies?
"Ik geloof dat er enkel overleg gepleegd met politie en parkeerverantwoordelijken. Niet onmiddellijk met de handelaars. Er waren opmerkingen maar geen persoonlijke gesprekken", zegt de Schepen. "Waarom staat dit dan vermeld in dit dossier?", vraagt raadslid Breye

"Gratis parkeren bij de laadpaal voor elektrische wagens, is er daar dan geen rotatie mogelijk?", vraagt Virginie Breye (Nieuw). "Om de elektrische wagens te promoten geven we hen gratis parkeren. Stellen we vast dat de vraag groter wordt, dan bekijken we dat", antwoordt schepen Dirk Vanholme.

Caroline Garreyn (SP.A/Groen) heeft vooral moeite met de werkwijze. Als ze het agendapunt bekijkt en leest wat er in het dossier geschreven staat, dan blijkt dat er geen rekening gehouden wordt met de opmerkingen van de leden in de verkeerscommissie. De opmerkingen die wij gaven werden niet hernomen. Wil daarom niet vermelden in dit dossier dat de verkeerscommissie de wijzigingen heeft goedgekeurd. Ze wil een amendement indienen en de betreffende zin vervangen zien door "Het parkeerbeheer in Menen werd besproken en dit agendapunt werd doorverwezen naar de Gemeenteraad van 27/11."

Schepen Dirk Vanholme (N-VA) antwoordt dat er in de verkeerscommissie inderdaad over gepraat werd. We hebben niet gestemd, dat is waar. Maar als we het laten stemmen dan is er een meerderheid. Moeten we dus telkens laten stemmen?

"We vragen geen stemming", zegt raadslid Garreyn. We willen wel onze meningen vermeld zien."

"U informeert het niet correct, de leden van de verkeerscommissie hebben niet allemaal positief gereageerd", zegt ook Rudy Nuytten (Open Stad)..

Ook Philippe Mingels (SP.A/Groen) mengt zich. "Het heeft geen zin om in de commissie te stemmen, dat gebeurt nergens. Maar het heeft wel zin om de meningen van de commissie in het verslag weer te geven.

Ook over de inhoud zelf is er discussie. Caroline Garreyn (SP.A/Groen) kent ondertussen de vele pijnpunten van het parkeerplan. Na anderhalf jaar moet het parkeerplan wederom - voor de derde keer - gewijzigd worden. Het is geen mobiliteits- en parkeerplan waardig. "Jullie hebben geen zicht op de gevolgen van jullie beslissingen, je houdt geen rekening met wat derden zeggen. Zoals de bewoners die rechtstreeks betrokken partij zijn."

Het is geen "Bric & Brac" plan, weerlegt de schepen. het is een gebruiksaanwijzing, zoals je die vindt elders.

"Waarom elektrische wagens opladen in het centrum en niet langs de rand?", vraag raadslid Garreyn. "Daar passeert veel volk, een bewuste keuze. Bovendien hebben we niet echt een randparking", aldus de schepen.

"En waarom geen laadpalen voor fietsen?"

"De batterijen zijn heel wat beter dan in het verleden. Die laadpalen worden elders nog maar weinig gebruikt", verrast schepen Schepen Dirk Vanholme (N-VA).

Ongeloof bij de oppositie die een andere mening toegedaan zijn dan de schepen omtrent de duur dat een batterij opgeladen blijft.

"Het parkeerplan is toe aan versie 6.12", zegt Rudy Nuytten (Open Stad). Het is misschien niet slecht om eens met een wit blad te beginnen en alles opnieuw te bekijken.

Een uitgebreid verslag over de gemeenteraad in Menen lees je vrijdag in De Krant van West-Vlaanderen.

Share Button

Sp.A Menen organiseert op donderdag 7 december 2017 een praatcafé over mobiliteit. Lijsttrekker Patrick Roose gaf aan de redactie van Menenkiest2018 meer duiding en uitte ook kritiek op het huidige mobiliteitsbeleid in Menen.

Menenkiest2018: Wat is het opzet van het praatcafé rond mobiliteit?

Patrick Roose: "Bedoeling van de avond is om samen met bewoners van gedachten te wisselen over hoe we onze stad verkeersveiliger kunnen maken.

We vragen 3 schepenen van Mobiliteit om hun persoonlijke visie uiteen te zetten".

Menenkiest2018: Welke expertise hebben de gastsprekers?

Patrick Roose: “Axel Weydts is heden schepen van Mobiliteit in Kortrijk en voorzitter van Parko. De Shop&Go's ontstonden in Kortrijk alsook de gele bewonersparkeerplaatsen. Fietsstraten, openbare fietspompen, een doordachte visie op parkeren: het zijn slechts enkele initiatieven die Axel zijn dynamiek typeren.

Henk Kindt is schepen in Roeselare o.a. van participatie. Hij weet hoe inwoners te betrekken en was in de vorige legislatuur verantwoordelijk voor Mobiliteit. Hij tekende het nieuwe parkeerplan van Roeselare uit en werkte hard aan het veiliger maken van de verkeersinfrastructuur.

Tenslotte is Annick Lambrecht een federaal parlementslid die dit jaar als schepen van Brugge het nieuwe vereenvoudigd parkeerplan invoerde in haar stad. Ook in haar beleidsvisie is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt”.

Menenkiest2018: Wat zijn volgens Sp.A de hiaten of gemiste kansen in het huidig mobiliteitsbeleid in Menen?

Patrick Roose:
"Afgelopen jaren werd nauwelijks geïnvesteerd in verkeersveiligheid in Menen. Zelfs het trekken van lijntjes was financieel problematisch volgens de schepen, laat staan dat verkeersinfrastructuur aangepast kon worden om de veiligheid te verhogen. Tijdens onze huisbezoeken in het centrum van Menen bleek nochtans duidelijk dat de inwoners hiervan wel wakker liggen. "Kunnen onze kinderen nog veilig op straat komen ?" was een herhaalde vraag.

Het huidig parkeerbeleidsplan van Menen hangt duidelijk met haken en ogen aan elkaar. Fundamenteler vragen moeten we durven stellen zoals: "Is de Rijselstraat nog attractief genoeg om het dure betaalparkeren op te leggen ?" Waarom in Menen centrum niet gewoon vereenvoudigen naar 1 systeem van blauwe zone + bewonersparkeren ? Ander gegeven: in onze huidige digitale maatschappij is het mogelijk om de nummerplaten van onze inwoners beschikbaar te stellen op de tablets van de parkeercontroleurs. Waarom nog die dure bewonersparkeerkaarten administratief afhandelen ? Het zou trouwens een bijkomende incentive zijn aan alle bewoners om met hun nummerplaat in orde te zijn.

Welke acties ontwikkelden onze experten vanuit de mobiliteitsplannen van de verschillende instellingen in hun stad ? Zouden wij dat in Menen ook kunnen doen ?

In het praatcafés willen we de experten eens vragen hoe zij bovenstaande vragen zouden aanpakken".

Menenkiest2018: Sp.A Menen zou het mobiliteitsbeleid anders aanpakken, mocht het terug deel kunnen uitmaken van de meerderheid?

Patrick Roose: "Doelstelling in mobiliteit is om daarbij steeds het nodige draagvlak te zoeken voor een beslissing. We proberen dat uit samen met de inwoners van de Koning- en Weststraat door de experten en hen in gesprek te laten gaan. Eénmaal een voorstel een meerderheid haalt ontstaat er immers een democratisch recht om een beslissing te kunnen nemen. Dergelijke wijze van politiek voeren staat haaks op de top-down mentaliteit die bestaat in Menen. Ooit zei de schepen "we kunnen niet voor alles naar de inwoners luisteren". Ik ben het daar grondig oneens mee: de politiek moet leren draagvlak creëren bij het nemen van beslissingen want hun rol is deze van juist die van vertegenwoordiger".

Menenkiest2018: Welke praatcafés zal Sp.A nog organiseren in functie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018?

Patrick Roose: "Ook volgend jaar gaan wij nog dergelijke praatcafés organiseren omtrent onze kernthema's van de verkiezingen. We maakten al 3 thema's bekend tijdens onze persvoorstelling van de lijsttrekkers, nl. sociaal beleid, integrale veiligheid en mobiliteit".

Het praatcafé vindt plaats op donderdag 7 december 2017 in de Koningstraat 5/7 en start om 20.00 uur.

Share Button

Op een Algemene Ledenvergadering van de PVDA Menen afdeling werd Peter Degand aanvaard als lijsttrekker voor de lijst PVDA+.

Peter Degand, psychiatrisch verpleegkundige, 42 jaar, zal samen met een lijst kandidaten naar de verkiezingen trekken.

"PVDA Menen zal het komende jaar dan actief de inwoners, brugbouwers, mensen van stadsdiensten, leden van adviesraden, aan de fabriekspoorten en het middenveld bevragen aan de hand van interactieve enquêtes. Op basis van deze enquêtes zal de PVDA haar verkiezingsprogramma baseren.

Met PVDA Menen hopen we jullie actief te mogen ontmoeten en jullie kunnen hen uitnodigen bij jullie verenging, op de werkvloer, in de huiskamer. Onze leden zijn altijd bereid om langs te komen. Op de lijst zullen ook enkele mensen van Open Stad terug te vinden zijn en mogen we rekenen op de ervaringen van huidig gemeenteraadslid Rudy Nuytten. PVDA Menen zal ook kunnen rekenen op de steun van nieuwe kandidaten en verruimingskandidaten", aldus Peter Degand.

Share Button

Dinsdagavond werd de eerste steen gelegd van het nieuwe ontmoetingscentrum in Lauwe.

Het nieuwe ontmoetingscentrum wordt gebouwd in de Koningin Astridlaan, vlakbij de Leie en zal omgeven door nieuwe appartementen.

Vanaf het voorjaar van 2019 zullen verschillende verenigingen er terecht kunnen. Ook de bibliotheek, de politie en enkele administratieve diensten zullen er ondergebracht worden.

De stad Menen geeft via AGB Woonbedrijf de opdracht uit handen. Het project kost vier miljoen euro.

Via de website www.oclauwe.be kunnen de inwoners van Lauwe suggesties formuleren voor een naam voor het nieuwe ontmoetingscentrum.

Share Button

Zaterdagavond was er tijdens een kaasavond de start van het "Menense N-VA Traject 2018". Renaat Vandenbulcke wordt opnieuw de lijsttrekker.

"Via het traject dat we vanavond starten is het de bedoeling om in de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 een sterk resultaat neer te zetten", zegt voorzitter Renaat Vandenbulcke.

"We trekken naar de verkiezingen met drie kernwoorden :Verantwoordelijkheid – Veiligheid – Identiteit. In de komende maanden wordt ons programma voor Menen verder uitgewerkt. Wij willen onze verantwoordelijkheid hiervoor blijven opnemen in het Menense stadsbestuur.

Het bestuur is onder leiding van ondervoorzitter Pol Dubaere bezig met de lijstvorming. Het is de bedoeling een sterke en evenwichtige lijst aan de kiezers voor te stellen met mensen uit Rekkem, Lauwe en Menen die ons programma ondersteunen. N-VA staat voor een sterk, krachtdadig en doortastend beleid", gaat Renaat Vandenbulcke verder.

"Huidig OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke zal opnieuw de lijst trekken, schepen Griet Vanryckegem neemt de tweede plaats in. Schepen Dirk Vanholme wordt lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen".

Aan de redactie van Menenkiest2018 verklaarde Renaat Vandenbulcke dat iedere lijsttrekker automatisch ook kandidaat-burgemeester is. Of de huidige coalitie bestaande uit CD&V, N-VA en Open VLD kan verdergezet worden, zal volgens Renaat Vandenbulcke afhangen van de kiezer, maar ook van de partijen die nu deel uitmaken van de meerderheid. "Wij sluiten dit zeker niet uit", reageert Renaat Vandenbulcke.

In 2018 zijn er ook provincieraadsverkiezingen. Ons provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke heeft zich de laatste vier jaar sterk ingezet om de belangen van Menen en van onze regio in Brugge te behartigen. Het bestuur van N-VA Menen heeft beslist om Sigrid als kandidaat van onze afdeling voor te dragen", weet Pol Dubaere.

Share Button

Menenkiest2018 polste bij burgemeester Martine Fournier naar de voorbereidingen en ambities bij CD&V voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Menenkiest2018: Wat zal de ambitie zijn van CD&V in 2018?

Martine Fournier: “Verkiezingsnieuws van CD&V Menen zal op tijd en stond medegedeeld worden. We werken momenteel nog volop voor een goed beleid voor stad Menen en haar inwoners.

De ambitie voor CD&V is eerst en vooral op 14 oktober een goed resultaat neer te zetten. Als de kiezer dat wilt, dan zouden we graag in de volgende legislatuur verder meewerken aan een goed beleid voor onze stad”.

Menenkiest2018: Wil CD&V graag verder met de huidige coalitiepartners? Stel dat het mathematisch terug mogelijk wordt ... .

Martine Fournier: “We zien eerst wel wat er mogelijk is op 14 oktober 2018”.

Menenkiest2018: Op welke realisaties ben je het meest trots als burgemeester gedurende de huidige beleidsperiode?

Martine Fournier: “Ik ben trots op heel veel realisaties.

Wat veiligheid betreft spreken de cijfers voor zich. We hebben zeer zwaar geïnvesteerd in camera’s en in de samenwerking met de Franse politiediensten.

We hebben een strak financieel beleid gevoerd waardoor er ruimte vrijkwam om te investeren. De huisvestingpremies werden aangepast om verwaarlozing en verkrotting tegen te gaan.

Er werden heel wat investeringen gerealiseerd. Ik denk hierbij aan de brandweerkazerne en politiekarne. Een investering voor de veiligheid van onze inwoners. De nieuwe zaal in Park ter Walle is een goeie zaak voor de verenigingen in Menen.

Ik verwijs ook graag naar de bezinningsruimte in Rekkem en de inspanningen die we als stadsbestuur hebben geleverd voor de gemeentelijke basisschool Barthel in Rekkem met een polyvalente zaal en vernieuwde kleuterlokalen en een veilige schooloolomgeving.

En dan zijn er nog de investeringen voor de sporthal in Lauwe en het dossier van het ontmoetingscentrum in Lauwe. Dit om er maar enkele te noemen. En dit is niet investeren in stenen zoals de oppositie beweert. Nee, dit is investeren in onze inwoners.

Ik durf ook te stellen dat de bereikbaarheid van onze stadsdiensten en het stadsbestuur tijdens de huidige legislatuur veel verbeterd is”.

Menenkiest2018: Op een persvoorstelling begin oktober uitte Sp.A kritiek op het veiligheidsbeleid. Het huidige beleid zou te veel incident-gedreven zijn.

Martine Fournier: “Ik versta de kritiek niet van de Sp.a. Nog nooit werd zo veel geïnvesteerd in veiligheid en werd een doelgericht samengewerkt met de Franse politiediensten. De cijfers spreken voor zich.

Zoals op de recente gemeenteraad meegedeeld komen er ook zes camera’s op de site Park Ter Walle. Het polyvalente gebruik van de zalen verantwoorden de plaatsing van camera's als een proportionele maatregel in functie van veiligheid en bescherming van personen en goederen op en rond de site. Ook in functie van het tegengaan van sluikstort en zwerfvuil is camerabewaking zeer nuttig”.

Share Button

Oppositiepartij Sp.A Menen wil de komende gemeenteraadsverkiezingen inzetten op drie speerpunten: mobiliteit, sociaal beleid en veiligheid.

Gemeenteraadslid Jelle Janssens (criminoloog aan UGent) ontpopte zich als de veiligheidsdeskundige bij Sp.A Menen.

Menenkiest2018: Veiligheid zal één van de speerpunten worden in het partijprogramma van Sp.A Menen?

Jelle Janssens: “Centraal in onze visie staat een doordachte, participatieve aanpak van de uitdagingen die zich in de toekomst stellen zodat elke inwoner erop vooruit kan gaan.

Sinds mei 2015 werkt sp.a Menen hard aan het uitbouwen van een aantal speerpunten waarop het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen worden gebouwd.

Deze speerpunten werden ontwikkeld op basis van de mening van onze mede-inwoners via de huisbezoeken en een participatief traject binnen het sp.a-bestuur. Veiligheid wordt daarbij een belangrijk item”.

Menenkiest2018: Het huidige stadsbestuur heeft toch verschillende initiatieven genomen inzake veiligheid? Zijn er dan hiaten of gemiste kansen in het huidige beleid?

Jelle Janssens: “Het huidige veiligheidsbeleid van het stadsbestuur is sterk incident-gedreven, waarbij maatregelen worden genomen die niet altijd voldoende werden uitgewerkt of worden opgevolgd.

Met sp.a willen we een echt integraal en geïntegreerd lokaal veiligheidsbeleid voeren met een gezonde balans tussen een politioneel-repressief, sociaalpreventief en sociaalcuratief luik.

Naast het zonaal veiligheidsplan dat zich vooral ent op het politioneel-repressieve luik, ontwikkelt de stad een eigen veiligheidsbeleid waarbij ruim aandacht wordt geschonken aan sociale preventie”.

Menenkiest2018: Hoe zou er volgens Sp.A concreet dan meer ingezet kunnen worden op sociale preventie?

Jelle Janssens: “Dit luik is vandaag sterk onderbelicht gebleven waardoor we vandaag signalen missen die wijzen op mogelijke samenlevingsproblemen.

Vindplaatsgericht werken dient veel meer gestimuleerd en uitgebouwd te worden. Niet louter ad hoc, maar duurzaam en onderbouwd.

Het lokaal veiligheidsbeleid versterkt de huidige structuren en zoekt een betere coördinatie en opvolging tussen de verschillende partners in de stad zodat beter en vlotter tussen de verschillende partners geschakeld kan worden om samenlevingsproblemen aan te pakken.”

Share Button

Op de recente gemeenteraad polste raadslid Philippe Mingels (Groen) of er tijdens de verkiezingen in 2018 in één of meerdere Menense woonzorgcentra kiesbureaus zullen worden ingericht.

Schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V) meldde dat het schepencollege dat er wordt nagekeken welke woornzorgcentra in aanmekring komen en wat dit zal inhouden voor de woonzorgcentra. De woonzorgcentra uit Menen werden aangesproken. De studie is volgens de schepen lopende.

Phlippe Mingels stelde dat er elders positieve ervaringen zijn.

Bron: KW online

Share Button