Spring naar inhoud

Via de sociale media beweert Jean-Marie Lambrecht, voorzitter van de socialistische seniorenvereniging S-Plus in Menen, dat Marleen Becarren ten onrechte deel zou uitmaken van de OCMW-raad, namens Open VLD, omdat zij haar diensten als zelfstandige kapster verleent aan het OCMW-rustoord Sint-Gerardus te Lauwe.

Open VLD Menen betreurt dat deze erg persoonlijke aanval op Marleen gelanceerd wordt méér dan vijf jaar na aanvang van haar mandaat, op het ogenblik dat de legislatuur stilaan naar zijn einde loopt. Uiteraard hebben de Stads- en de OCMW-secretaris bij de eedaflegging in januari 2013 vooraf, voor alle raadsleden in de nieuwe gemeenteraad en OCMW-raad de eed hebben afgelegd, grondig alle verkiesbaarheidsvereisten en onverenigbaarheden onderzocht. Marleen is geen personeelslid van het OCMW, wat een beletsel zou vormen om in de Raad te kunnen zetelen, maar is verbonden door een zelfstandige dienstenovereenkomst die afgesloten werd vele jaren voor haar aanstelling tot OCMW-raadslid. Zij heeft dus geen voordeel bekomen tijdens of dank zij haar mandaat, en werkt aan identiek dezelfde voorwaarden als de andere kapsters in de OCMW-woonzorgcentra van de stad.

Bovendien heeft nog nooit iemand een opmerking gemaakt hierover, ook niet de oppositiepartijen.

Open VLD hoopt dat, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, een sfeer van sereniteit bewaard wordt, waarin geen plaats is voor lage persoonlijke aanvallen, maar het debat louter en alleen over de inhoud van het beleid wordt gevoerd, met respect voor ieders overtuiging. De partij rekent er op dat de discussie hiermee gesloten is, en verdere berichten achterwege gelaten worden.

Bron: persbericht Open VLD

Share Button

“De afgelopen tijd merken we dat lokale besturen van andere steden en gemeenten én zelfs centrumsteden actief mensen in onze stad huisvesten. Het gaat vaak over kwetsbare mensen die mogelijks in huurwoningen terecht komen die onvoldoende kwaliteit bieden. Daarom sturen wij nu een brief naar die steden en gemeenten met de uitdrukkelijke vraag voortaan eerst onze diensten te raadplegen alvorens de mensen zomaar de eerste de beste huurwoning te laten betrekken”, zegt een bezorgde schepen van Wonen Tom Vlaeminck.

Op 1 oktober 2016 werd in Menen, in het kader van het dossier Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) ‘Kwalitatief wonen in de Grensstreek’ Mesen, Wervik en Menen, een praktische werkgroep Wonen opgericht. Die multidisciplinaire werkgroep bestaat uit meerdere actoren zoals het OCMW, de stad Menen, het CAW, de renovatiecoach en de Woonclub. De werkgroep Wonen ontstond vanuit de vaststelling dat er nood was aan een structurele inbedding van zo’n werkgroep waar concrete dossiers en actuele (woon)beleidsitems besproken worden.

Schepen Vlaeminck:
“Binnen deze werkgroep stelden wij een grote toestroom van nieuwe inwoners vast vanuit andere steden en gemeenten. Het gaat om kwetsbare mensen die samen met het lokale bestuur uit de gemeente waar ze verblijven op zoek zijn naar een woning in Menen. Meestal worden wij niet gecontacteerd en kunnen wij bijgevolg niet voldoende informeren over de kwaliteit van de huurwoning die zij op het oog hebben. Het gevolg is dat er voor die mensen lukraak woningen worden gehuurd in Menen. En laat net dat nu één van onze belangrijke betrachtingen zijn: zo goed en zo vaak mogelijk waken over èn de bezettingsnorm èn de kwaliteit van huurwoningen.”

Vandaar dat vanuit de werkgroep Wonen (namens de stad en het OCMW Menen) een suggestiebrief werd verstuurd naar 150 besturen (gemeenten en OCMW’s) van andere steden en gemeenten met een warme oproep steeds vooraf contact op te nemen met de medewerkers van de stad en het OCMW Menen.

“Samen kunnen we er zo voor zorgen dat kwetsbare gezinnen voldoende geïnformeerd worden over de kwaliteit van de woning die ze willen huren. We moeten absoluut vermijden dat huurders terecht komen in woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten en die te klein zijn. Dit is een verantwoordelijkheid van alle betrokken openbare besturen. Daarom dat samenwerking en overleg hier van levensbelang is”, onderstreept OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke het belang van dit schrijven.

Share Button

Raadslid Philippe Mingels (Groen) reageerde op z’n facebookpagina op de verslaggeving van het schepencollege over het voorstel om stemlokalen in woonzorgcentra te plaatsen:

“Vandaag de notulen van de 4 schepencolleges van januari 2018 ontvangen. Niets te vroeg. Van wat ik lees op datum van 29 januari 2018 krijg ik een opstoot van plaatsvervangende schaamte en acute diarree: "18. Stemlokalen in woonzorgcentra Besluit : Niet op ingaan (praktische overwegingen – gebrek aan meerwaarde – gelet op de nabijheid van de bestaande stemlokalen bij de WZC’s - de zorgbehoevendheid stijgt in de WZC’s)".

Wat door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten aangemoedigd wordt; wat in andere steden en gemeentes dikwijls al jaren met enthousiasme wordt opgepikt en toegepast; wat een unanieme vraag was van de Menense Ouderenadviesraad;... In Menen zien ze dat weer anders. En als ge dan die argumenten beschouwd. Gebrek aan meerwaarde! Hoe komen ze er bij. Gebrek aan inzicht en voluntarisme!! Om te huilen!”

Share Button

Dossier jeugdlokalen MenenLeden van Scouts JFK Menen, Chiro Pendoener Rekkem, KSA Grenswake Menen, Chiro Oskaarke Lauwe en Chiro Mjinde hielden op de gemeenteraad van Menen een ludieke actie en eisen een oplossing voor de problematiek van de jeugdlokalen in Menen.

De redactie van Menenkiest2018.be kon het dossier van de jeugdraad - dat bezorgd werd aan alle gemeenteraadsleden - inkijken.

Lees hieronder de integrale versie van het dossier:
Dossier jeugdlokalen Menen

De komende weken polsen we naar een reactie/standpunt bij de verschillende politieke partijen in Menen.

Share Button

Raadslid Philippe Mingels (Sp.A/Groen) stelde op de gemeenteraad van Menen nogmaals de vraag of Menen bereid is om in de Statiegeldalliantie te stappen.

Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) verklaarde dat het schepencollege beslist heeft om niet in te stappen. Er wordt volgens haar al veel drank over de grens aangekocht, een nog duurdere fles zou nog meer mensen richting Frankrijk sturen. Daarnaast zal volgens Syssauw heel wat materiaal dat van over de grens komt, niet kunnen aangeboden worden voor teruggave en daarmee is de problematiek van het zwerfvuil niet opgelost. De PMD-zak is voor het stadsbestuur van Menen een betere oplossing.

Share Button

De gemeenteraad van Menen ging maandagavond van start met een ludieke actie van enkele jeugdbewegingen. De jongeren vragen meer middelen voor het onderhoud en nieuwbouw voor hun lokalen.

Gemeenteraadslid Tommy Porte (Open VLD) vroeg of er garanties kunnen gegeven worden voor de bouw van jeugdlokalen. Volgens Kasper Vandecasteele (Sp.A/Groen) zullen de komende 6 jaar voor ruim € 950.000 subsidies nodig zijn. Vandecasteele verwees naar de huidige staat van de jeugdlokalen die vaak te klein en niet brandveilig zijn. Volgens hem kunnen er andere verenigingen ook gebruik maken van de nieuwe lokalen.

Schepen Griet Vanryckeghem (N-VA) verwees naar de recente investeringen met o.a. de bouw van Park ter Walle. Voor de aanpak van de jeugdlokalen wordt er 50.000 euro jaarlijks vrijgemaakt en werd in het verleden al beslist over 150.000 euro extra.In april zal er meer duidelijk worden over de impuls die bij de begroting van vorig jaar werd gegeven. Het zijn volgens de schepen de jeugdverenigingen die moeten akkoord gaan.

Burgemeester Martine Fournier reageerde op haar facebookpagina dat het verzoek van de jeugd binnenkort zal besproken worden op het schepencollege.

Share Button

Op de gemeenteraad van Menen stelde OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) het OCMW-budget 2018 alsook de bijgestuurde meerjarenplanning 2014-2020 voor.

“Met dit meerjarenplan wordt aangetoond dat er verder heel spaarzaam zal moeten omgesprongen worden met de middelen.
De forse stijging van het aantal leefloners (en dus ook een fors hoger bedrag leefloon dat niet gerecupereerd wordt) en een grote aantal erkende vluchtelingen veroorzaken een grote druk om de sociale dienst. Er zijn ook de stijgende inspanningen die nodig zijn om nog meer mensen te activeren. De wachtlijsten in de budgetzorg en budgetbegeleiding werden weggewerkt en ook deze groep mensen die hulp nodig heeft om uit te schulden te geraken of te blijven is toegenomen.

Niettegenstaande het extra werk en de extra kost door de stijging van de leeflonen slaagt het OCMW er in om dit te doen binnen de marges van de afgesproken stadstoelagen. In de voorbije bestuursperiode is bovendien nog eens ca 4 miljoen € extra teruggestort aan de stad bovenop de besparingen die voordien waren afgesproken”, aldus Renaat Vandenbulcke.

Op de de vraag van oppositieraadsleden Rudy Nuytten (Open Stad) en Virginie Breye (Nieuw) hoe het komt dat het aantal leefloners gestegen is, antwoordde Renaat Vandenbulcke dat de historische context van Menen hier een rol speelt, alsook de specifieke huisvesting. De leefloners komen voort uit het overheidsbeleid dat meer mensen van het RIZIV naar het OCMW stuurt.

Angelique Declercq (Sp.A/Groen) verwees naar een recente studie waaruit blijkt dat het wooonrzorgcentrum Andante het duurste is van West-Vlaanderen. Ze was positief over de uitbreiding van de sociale dienst. OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke reageerde door te stellen dat hij het debat over de ligdagprijzen niet meer wenst aan te gaan. Hij noemde de aanpak van de OCMW-raad rechtvaardig, omdat er premies worden toegekend aan de mensen die het nodig hebben.

Share Button

Huidig OCMW-raadslid en de lijsttrekker voor Sp.A Menen Patrick Roose klaagt zijn in zijn recente blog opnieuw over de prijsstijging van de woonzorgcentra.

Patrick Roose: “Nieuwe statistiek en Menen herbergt opnieuw het duurste OCMW woonzorgcentrum van gans West-Vlaanderen.
Waar de krant De Morgen meldt dat de prijzen met 30% stegen in 25 jaar tijd, kennen we in Menen een stijging van 35% in 4 jaar tijd ! Een politieke keuze van het Meens stadsbestuur van CD&V, N-VA + VLD om niet langer solidair te willen zijn met haar rusthuisbewoners”.

Share Button

Menenkiest2018 vroeg ook een reactie aan oppositiepartij Sp.A over het prioriteitenlijstje dat Unizo de lokale politieke partijen bezorgde. Lijsttrekker Patrick Roose reageert en reikt de hand naar Unizo.

"Onze sp.a-afdeling nam kennis van de Unizo-nota die kritisch is voor het gevoerde stadsbeleid van afgelopen 5 jaar. Het is duidelijk dat de ondernemers, net zoals ons, vaststellen dat Menen helemaal niet bruisender werd zoals de huidige bewindsploeg nochtans vooropstelde in haar ambitienota.

Onze kritieken in de gemeenteraad op de ontbrekende communicatie vanuit het stadhuis voor en tijdens wegenwerken en het gevoerde parkeerbeleid vinden we bijna letterlijk terug in de Unizo nota. Tijdens het praatcafé Mobiliteit die sp.a recent organiseerde in Menen en waar we onder andere Kortrijks schepen van Mobiliteit Axel Weydts van sp.a aan het woord lieten, werden identieke voorstellen gelanceerd die we vandaag lezen in het memorandum van Unizo. Het charmeert ons vast te stellen dat een organisatie als Unizo op deze manier bijna oproept om zeker de socialisten in Menen opnieuw in het stadsbestuur op te nemen om voor het mobiliteits- en parkeervraagstuk in onze stad een passend antwoord te bieden.

Een tweede punt van kritiek in het memorandum betreft de dienst lokale economie die – met alle respect voor de inspanningen van betrokken ambtenaar - jammer genoeg niet als adviescentrum voor startende ondernemers functioneert maar eerder als een eventbureau. Neen, wij aanvaarden evenmin de gelatenheid van het huidig schepencollege waarbij de stijgende verloedering en leegstand in onze stad als “niet oplosbaar” wordt afgewimpeld. Een sterk lokaal economisch beleid investeert in haar publieke ruimte en inwoners en trekt vernieuwingen op gang.

De tijd dat het stadhuis beslist en de rest moet berusten, mag voor ons definitief stoppen. Participatie van alle inwoners is voor sp.a absoluut noodzakelijk en we omarmen dan ook met veel enthousiasme de uitgestoken hand van Unizo om ook de Meense ondernemers hierin maximaal te betrekken. Zo onderschrijven we eveneens de oproep om meer instapateliers te ontwikkelen voor startende ondernemers. De bestaande leegstand toont aan dat er panden en opportuniteiten zijn om een sterke revitalisering in Menen op gang te brengen. Dit heeft onze duidelijke voorkeur ten opzichte van het implementeren van een regionaal bedrijventerrein zoals Menen-West waarop in feite niemand, buiten de betrokken grondeigenaars, zit te wachten"

Share Button

Menenkiest2018 polste bij CD&V-voorzitter Peter Depoot naar een reactie over de UNIZO prioriteitenbundel.

"Eerst en vooral wil CD&V Menen beklemtonen dat de aangeleverde UNIZO prioriteitenbundel 2019-2024 een uiterst waardevol document betreft. Dit document wensen wij mee te integreren in eigen verkiezingsprogramma 2018, maar evenzeer in het gevoerde beleid van de Stad Menen voor een volgende legislatuur.

Het omvat heel wat treffende punten waar verder op ingezet moet worden, dit uitgestrekt over verschillende beleidsdomeinen en met diverse partners.

Samen met de lokale afdeling van UNIZO wil CD&V Menen de uitdaging aangaan om de prioriteiten vast te pakken en kwaliteitsvol uit te werken, in het belang van onze lokale economie en stadskern.

In het begin van deze legislatuur werd een plan opgesteld door een externe centrummanager. Op dit plan moeten verder gewerkt worden, dit samen met lokale handelaars, werkgeversorganisaties en andere betrokken partners. Voor CD&V Menen is samenwerken en –denken fundamenteel om een gedragen visie verder vorm te kunnen geven. Alle neuzen in eenzelfde richting, de weg vooruit waarin het Meens stadscentrum kan bloeien en heropleven. Heel wat lopende initiatieven creëren ruimte voor ondernemen, maar blijken nog te vaak onvoldoende verregaand of - op maat van de lokale noden.

Evenementen brengen dynamiek bij de bevolking teweeg en dragen bij tot het imago van een Stad. Een harmonieus evenwicht vinden waarbij win-winsituaties gecreëerd worden voor zowel organisatoren, bezoekers en handelszaken is een aandachtspunt.

Openbare werken zijn veelal vervelend en sturen de mobiliteit vaak tijdelijk in de war, maar zorgen uiteindelijk voor een verbeterd en verzorgd straatbeeld. Bij beide items is en blijft goede communicatie, gepaste bewegwijzering/omleiding en basisbereikbaarheid noodzakelijk. Bereikbaarheid tijdens evenementen en of openbare werken kan ruimer gezien worden, denk aan een fiets- en of voetgangersplan.

CD&V Menen wil mee deze drie uitgangspunten bewaken, zodat overlast voor alle betrokken partijen steevast beperkt kan blijven tot het minimum.

In de huidige legislatuur werd een ambtenaar lokale economie aangesteld. In eerste instantie fungeert deze als centraal aanspreekpunt voor en van onze bedrijven/handelaars. Ondertussen won de dienst aan naambekendheid, ervaring en verankering en kan het takenpakket verder verruimd worden. CD&V Menen denkt hierbij aan een ruimere adviserende rol, het uittekenen van impulsen voor het handelscentrum en beleidsvoorbereidende initiatieven uitrollen. Het bijsturen van dit takenpakket is een must gelet op de steeds grotere uitdagingen waar onze stadskern mee geconfronteerd wordt".

Share Button